Poprzednia

ⓘ Kultura
                                               

Kultura

Kultura – wieloznaczny termin pochodzący od łac. cultus agri, interpretowany w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Najczęściej jest rozumiana jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych, takich jak wzory myślenia i zachowania. Bywa utożsamiana z cywilizacją i z wzorami postępowania charakterystycznymi dla danego społeczeństwa; także z tym, co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone, w odróżnieniu od tego, co jest biologicznie odziedziczone. ...

                                               

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej, właśc. Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju – święto obchodzone corocznie 21 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 57/249 z 22 grudnia 2002 w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej uchwalonej na 31 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w dniu 2 listopada 2001 roku. Rezolucja odnosi się do zasady "tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju”. Celem obchodów jest promocja kultury, różnorodności kulturowej, dziedzictwa ku ...

                                               

Animator kultury

Animator kultury – osoba, która potrafi zaplanować proces animacji kultury. Głównym celem jego pracy jest upowszechnianie kultury. Animator kultury różnymi metodami aktywizuje społeczeństwo, rozbudza zainteresowania, pokazuje nowe metody spędzania wolnego czasu, włącza ludzi w działania, wykorzystuje potencjał i stara się zaspokoić potrzeby kulturalne innych ludzi, ponieważ rozumie, że jedną z potrzeb człowieka jest potrzeba ciągłego rozwijania się i samorealizacji.

                                               

Bibliografia Regionalna Województwa Podkarpackiego

Bibliografia Regionalna Województwa Podkarpackiego jest opracowywana przez Dział Informacyjno-Bibliograficzny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i gromadzi wykaz źródeł zawierających informacje dotyczące Podkarpacia w aspekcie historycznym i współczesnym, obejmując zagadnienia społeczne, kulturowe i polityczne oraz rejestrując ogół piśmiennictwa. Zakres bibliografii regionalnej uwzględnia materiały z wszystkich dziedzin. Jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych i pełni funkcję uzupełniającą dla narodowych wykazów publikacji. Zbiory są rejestrow ...

                                               

Gospodarka malwowa

Gospodarka malwowa obejmuje wszystkie te czynniki, które w gospodarce przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju poprzez wzmacnianie kulturowego potencjału dóbr oraz usług.

                                               

Grand Prix

Grand Prix – pojęcie używane w odniesieniu do różnego rodzaju zawodów sportowych, głównych nagród na festiwalach i w konkursach w różnych dziedzinach. W sporcie Grand Prix przyznawane bywa w imprezach o zasięgu międzynarodowym światowym lub kontynentalnym, ale nazwa bywa też stosowana na szczeblu krajowym lub lokalnym np. Grand Prix Lubelszczyzny – wyścigi na wózkach.

                                               

Herito

Herito – kwartalnik poświęcony dziedzictwu i kulturze Europy Środkowej wydawany od 2010 roku przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Czasopismo ukazuje się w polsko-angielskiej wersji językowej i koncentruje się wokół zagadnień miejsca i związanej z nim refleksji, przestrzeni i jej znaczeń, awangardy pamięci, geografii wyobraźni czy pamięci nowoczesności.

                                               

Humanizm

Humanizm – nurt filozoficzny lub światopogląd oparty na racjonalnym myśleniu, który wyraża się troską o potrzeby, szczęście, godność i swobodny rozwój człowieka w jego środowiskach: społecznym i naturalnym. Humanizm stawia człowieka w roli gospodarza środowiska naturalnego, świadomy że człowiek jest jednocześnie elementem ekosystemu Ziemi. Szczególne prawa i obowiązki człowieka wynikają wyłącznie z faktu, że jest on jedyną istotą na Ziemi, która posiada naukę i technologię. Humanizm wyklucza egoizm i postuluje braterstwo i solidarność. Humanizm historyczny – w wąskim sensie: prąd filozofic ...

                                               

Kolonializm kulturowy

Wpływ globalizacji w sferze oddziaływania mediów na poszczególne państwa jest nierównomierny. W najsłabiej rozwiniętych państwach świata ze środków masowego przekazu największy zasięg ma radio, mniejszy telewizja, a niewielki już – prasa. Do Internetu ma dostęp zaledwie garstka ludzi. Środki masowego przekazu są w większości kontrolowane przez rząd i stanowią jego narzędzie propagandowe. Pojawia się tam zjawisko kolonializmu kulturowego – radio i telewizja w krajach Trzeciego Świata emitują głównie materiał z zagranicznych źródeł, przede wszystkim ze źródeł pochodzących z krajów Zachodu. R ...

                                               

Kongres Wolności Kultury

Kongres Wolności Kultury – powstał na zgromadzeniu intelektualistów w Berlinie 26–30 czerwca 1950 roku. Inicjatorami byli: Arthur Koestler, James Burnham, Ernst Reuter, Sidney Hook i Melvin Lasky. Twórcy apelowali o kulturę niezależną od ideologii, o uwolnienie od presji totalitaryzmu. Polakami, którzy brali udział w pracach Kongresu byli: Jerzy Giedroyc, Józef Czapski i Konstanty Jeleński. Pisma związane z Kongresem wspierała m.in. Farfield Foundation, będąca atrapą CIA.

                                               

Krajobraz kulturowy

Krajobraz kulturowy – przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności człowieka, zawierająca wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze. Krajobraz kulturowy jest wynikiem przekształcania krajobrazu naturalnego przez grupę lub kilka grup kulturowych i nakładania elementów kulturowych różnego wieku. Krajobraz kulturowy to przestrzeń przyrodnicza, która znajduje się w sferze oddziaływań człowieka przyjmuje formę kulturową, wyrażoną w postaci krajobrazu kulturowego. Krajobraz ten można rozumieć jako antropogenicznie ukształtowany fragment przestrzeni geograficznej, powstały w w ...

                                               

Kultura śródziemnomorska

Kultura śródziemnomorska – kultura powstała w basenie Morza Śródziemnego w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą na fundamentach starożytnego Egiptu i Mezopotamii. Największy wpływ na jej powstanie mieli starożytni Grecy, Rzymianie i Żydzi. Jest podstawą tożsamości narodów współczesnej Europy, a powstałe w latach jej świetności dzieła stanowią dziedzictwo kulturowe dzisiejszej cywilizacji Zachodu. W szerszym znaczeniu kultura śródziemnomorska rozumiana jest także jako kultura wyrosła z kultury starożytnej Grecji i Rzymu oraz tradycji judeochrześcijańskiej, które to z kolei rozwijały się, c ...

                                               

Kulturalizm (filozofia)

Kulturalizm – system filozoficzny autorstwa polskiego filozofa, Jana Stachniuka. Kulturalizm jest systemem opartym na autorskiej teorii kultury, głoszącej przeciwbieżność kultury, rozumianej jako potęgowanie ludzkiej władzy nad żywiołami jego natury i przyrodą, z stanowiącą zaprzeczenie tego procesu wspakulturą. Ponadto cechuje się antropocentryzmem, widząc człowieka jako "czoło ewolucji wszechświata”. Człowiek w filozofii kulturalizmu posiada naturę dualistyczną, będąc z jednej strony zwierzęciem, z drugiej strony jednak istotą wznoszącą się ponad "czystą biologię”, będąc zdolnym do tworz ...

                                               

Menedżer kultury

Menedżer kultury – interdyscyplinarny zawód polegający na planowaniu i organizacji działalności artystycznej w przedsiębiorstwach i instytucjach kulturalnych. Do obowiązków menedżera kultury należy w szczególności zarządzanie projektami kulturalnymi, pozyskiwanie i rozliczanie środków finansowych, reklama realizowanych przedsięwzięć i zapewnienie kontaktu z mediami. Menedżer kultury ma ograniczony wpływ na stronę artystyczną przedsięwzięcia.

                                               

Museum of Pop Culture

Museum of Pop Culture – muzeum popkultury w Seattle, w Stanach Zjednoczonych, poświęcone historii muzyki popularnej, gatunkowi science fiction i ogólnie – popkulturze.

                                               

Ogólnopolski Konkurs Tańca im. Wojciecha Wiesiołłowskiego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Opera Bałtycka w Gdańsku. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku.

                                               

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej – interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o filmie i komunikacji społecznej, organizowana od roku szkolnego 2016/2017 przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych. Olimpiada jest współfinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Laureaci olimpiady, oprócz indeksów na uczelnie ...

                                               

Pochówek

Pochówek – pochowanie zmarłego w różnych kulturach i okresach historycznych przybierało rozmaite formy. Nazwa pochówek związana jest z miejscem w odróżnieniu od pogrzebu z którym związany jest obyczaj, obrzęd. Najczęstszą formą pochówku współcześnie jest grzebanie ciała zmarłego w ziemi w trumnie oraz kremacja zwłok także resomacja. W Azji nadal spotykany jest pogrzeb powietrzny – pozostawienie ciała na pożarcie zwierzętom zwłaszcza ptakom drapieżnym. W Indiach powszechne jest ciałopalenie a wraz ze zmarłym pali się część jego dobytku. Wśród ludów Europy w okresie przed naszą erą stosowano ...

                                               

PolenmARkT

Polenmarkt – – festiwal kultury polskiej odbywający się corocznie w listopadzie w niemieckim nadmorskim mieście Greifswald.

                                               

Polityka kulturalna

Polityka kulturalna stanowi obszar polityki społecznej obejmujący działania władz publicznych czy organizacji pozarządowych w zakresie sztuki i kultury. Sprzyja ona procesom, instytucjom i działaniom prawnym, które promują różnorodność i dostępność kultury czy upowszechniają artystyczną, etniczną, socjolingwistyczną czy literacką ekspresję osobom reprezentującym dziedzictwo kulturowe danego kraju. Na szczeblu państwowym polityka kulturalna obejmuje różnorodne działania od organizowania lekcji tańca przez wystawy sztuki po ustanawianie odpowiednich przepisów prawnych czy instytucji politycz ...

                                               

Retro

Retro – termin używany do określania elementów współczesnej kultury, które pochodzą od lub są świadomą imitacją trendów w modzie, światopoglądzie, zachowaniu typowych dla niedalekiej przeszłości, a które były lub są uznawane za niemodne.

                                               

Rosyjski kosmizm

Rosyjski kosmizm – ruch intelektualny i kulturowy, który pojawił się w Rosji na przełomie XIX i XX wieku. Zorientowany był na zbadanie szeroko rozumianej relacji między człowiekiem a wszechświatem. Centralną kategorią tego typu filozofii jest pojęcie kosmosu – pewnej wyższej, rozumnej, wszechogarniającej rzeczywistości. Do jego utworzenia przyczynił się pod koniec XIX wieku Nikolaj Fiodorow. Idea "zwykłego czynu” Fiodorowa głosiła konieczność wskrzeszenia zmarłych przodków oraz stworzenia uniwersalnej utopii we wszechświecie, tak w sensie duchowym, jak naukowo-technologicznym. Według niego ...

                                               

Sektor kreatywny

Sektor kreatywny, przemysły kreatywne – część rynku tworzona przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną z kulturą i technologią, łączące działalność artystyczną z przedsiębiorczością.

                                               

Twórczość

Twórczość – wieloaspektowe zjawisko związane z powstawaniem nowych i wartościowych wytworów. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN jest to pojęcie oznaczające zarówno proces tworzenia czegoś, jak też ogół dzieł stworzonych przez kogoś. W tym pierwszym znaczeniu używa się pojęcia procesu twórczego, a więc swoistego procesu psychicznego prowadzącego do powstania twórczego dzieła np. dzieła sztuki czy dzieła literackiego. Tego typu zjawiska są badane i opisywane w ramach psychologii twórczości. W tym drugim znaczeniu pojęcie twórczości odnoszone jest do dorobku poszczególnych twórców kul ...

                                               

Typowość

Typowość – cecha oznaczająca realizację jakiegoś wzoru, normy, modelu utrwalonego w serii podobnych zachowań, postaw, zdarzeń. Wiąże się ona z uogólnieniem, wskazaniem na to, co reprezentatywne, charakterystyczne dla danego czasu, miejsca, środowiska. W odniesieniu do tekstów kultury typowość może dotyczyć struktury tekstu, norm gatunkowych, norm wyznaczonych przez tendencje artystyczne czy filozoficzne danych czasów oraz stworzonych przez autora np.typowy bohater szekspirowski. Typowość jest cechą literatury realistycznej. Pojawia się w tekstach mających zdefiniowana, wyrazistą i zamknięt ...

                                               

Wspakultura

Wspakultura – pojęcie występujące w filozofii kulturalizmu Jana Stachniuka, oznaczające przeciwieństwo kultury ujętej jako kolejna po ładzie naturalnym płaszczyzna rozwoju Wszechświata. Wspakultura jest równoznaczna z ustaniem bądź cofnięciem się w rozwoju procesu kulturowego. Wspakultura posiada sześć cech. Wyrastają one z tzw. kikutów, czyli izolowanych członów, składających się w całości na człowieka. Są to: z kikuta biologii ludzkiej: Personalizm osobniactwo – stawianie interesów jednostki ponad wspólnotę, do której należy; Wszechmiłość – solidarność ze wszystkim, co żyje, kochanie wsz ...

Użytkownicy również szukali:

...

Katalog on line rzeszow.

Bibliografie regionalne Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Bibliografia regionalna Cieszynalia baza Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, należy ją System Bibliografii Regionalnej Województwa Podkarpackiego od r. Wbim rzeszów. Bibliografia regionalna w Internecie PDF Free Download. Bibliografia Regionalna Województwa Podkarpackiego jest opracowywana przez Dział Informacyjno Bibliograficzny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i gromadzi wykaz źródeł.


...