Poprzednia

ⓘ Polityka
                                               

Partia polityczna

Partia polityczna inaczej stronnictwo – dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu. Partie polityczne są organizacjami o charakterze członkowskim są korporacjami i dlatego są zaliczane do organizacji społecznych, podobnie jak stowarzyszenia, czy związki zawodowe. Jednak partii politycznych nie zalicza się na ogół do organizacji pozarządowych, do których z kolei należą przede wszystkim stowarzyszenia i fundacje. Powodem niewłączania partii politycznych do organizacji p ...

                                               

Agresja (prawo)

Agresja – w prawie międzynarodowym określenie zbrojnej napaści jednego lub kilku państw na inne. Państwo, które pierwsze dokonało aktu agresji na inne określa się mianem agresora. Agresja powoduje zazwyczaj rozpoczęcie wojny. Ofiara agresji ma prawo do samoobrony, w której mogą pomagać jej też inne państwa. Agresja jest w prawie międzynarodowym zakazana, jak również w prawie polskim, a naruszenie tego zakazu stanowi zbrodnię przeciwko pokojowi. Współcześnie agresja nie może być też sposobem trwałego powiększenia terytorium państwowego, gdyż obszar zajęty w ten sposób nie może być legalnie ...

                                               

Polityka zagraniczna

Polityka zagraniczna – rodzaj działalności państwa w środowisku międzynarodowym. Należy do kręgu działania państwa, niezbędnego dla jego istnienia i rozwoju. Obejmuje działania intencjonalne, podejmowane dla realizacji określonych celów i zaspokojenia określonych interesów. Polityka zagraniczna państw – każde państwo za pomocą polityki zagranicznej realizuje na arenie międzynarodowej swoje cele i interesy. Polityka zagraniczna jest ściśle powiązana z polityką wewnętrzną. Jest to proces formułowania i realizacji interesów narodowo-państwowych w stosunku do innych państw. Każde państwo zabie ...

                                               

Geopolityka

Geopolityka – wieloznaczny termin, użyty po raz pierwszy przez Rudolfa Kjelléna w 1899, odnoszony do łączenia zagadnień geograficznych i politycznych.

                                               

Regionalizm (polityka)

Regionalizacja − tendencja rozwoju politycznego współczesnego państwa, która polega na dekoncentracji i decentralizacji władzy państwowej na niższe poziomy systemu politycznego. Regionalizm ma szczególne znaczenie w państwach wielonarodowych np. Hiszpania oraz zróżnicowanych pod względem rozwoju gospodarczego np. Włochy. Wyrasta on z nasilających się żądań zwiększenia samodzielności gospodarczej i politycznej obszarów terytorialnych, które są spójne gospodarczo i kulturalnie. Regionalizm pozwala uniknąć separatyzmu, konfliktów i secesji. Regionalizm jest wyrazem zerwania z charakterystyczn ...

                                               

Centrum (opcja polityczna)

Centrum – określenie stronnictw politycznych, których poglądy można określić jako pośrednie pomiędzy lewicowymi a prawicowymi, odgrywających pewną rolę szczególnie w systemach wielopartyjnych. W szerszym znaczeniu nazwą tą określa się także partie centrolewicowe i centroprawicowe.

                                               

Mandat (pełnomocnictwo)

Mandat – pełnomocnictwo udzielone osobie sprawującej funkcję pochodzącą z wyboru. W tym znaczeniu mandat to umocowanie określonej osoby do uczestnictwa w zbiorowym ciele obsadzanym w wyborach – mandat ma poseł na Sejm, radny gminy itp., ale również członek zarządu organu osoby prawnej. Wyróżnia się dwa rodzaje: mandat wolny i mandat imperatywny.

                                               

Oś zła

Oś zła – termin wprowadzony przez George’a W. Busha na określenia państw, które prowadzą agresywną politykę zagraniczną, dążą do wyprodukowania broni masowego rażenia i wspierają międzynarodowy terroryzm. Po raz pierwszy termin ten został użyty przez prezydenta Stanów Zjednoczonych podczas orędzia prezydenckiego, wygłoszonego 29 stycznia 2002 roku. Do państw "osi zła” zaliczone zostały Irak, Iran oraz Korea Północna. 6 maja 2002 pojęcie państw "osi zła” w swoim wystąpieniu "Beyond the Axis of Evil” rozszerzył ówczesny podsekretarz stanu, John R. Bolton. Do Iraku, Iranu oraz Korei Północnej ...

                                               

Rusyfikacja

Rusyfikacja – proces dobrowolnego lub przymusowego przyswajania języka rosyjskiego i kultury rosyjskiej przez osoby lub zbiorowości funkcjonujące wcześniej w ramach innych kultur.

                                               

Koabitacja

Koabitacja, kohabitacja – w polityce współistnienie w obrębie władzy wykonawczej – rządu i prezydenta – pochodzących z przeciwnych obozów politycznych. Sytuacja taka ma miejsce, kiedy w trakcie trwania kadencji prezydenta zostaje wybrany parlament, w którego izbie niższej przewagę uzyskuje partia opozycyjna w stosunku do prezydenta. Wtedy prezydent zmuszony jest powołać premiera i rząd popierany przez większość parlamentarną, a następnie współpracować z nim oraz dzielić kompetencje władzy wykonawczej. W Polsce od 1989 sytuacja, w której premier i prezydent wywodzili się z rywalizujących ob ...

                                               

Taksim

Taksim – wysuwana przez Turcję i Turków cypryjskich koncepcja rozwiązania konfliktu grecko-tureckiego o Cypr, polegająca na dokonaniu podziału terytorialnego wyspy na część grecką i turecką.

                                               

Frakcja (polityka)

Frakcja polityczna to zorganizowana i zdyscyplinowana grupa ludzi, która wyodrębniła się w ramach szerszego organizmu politycznego. Jest ona świadoma własnych odrębności, które wynikają z akceptowania odmiennych idei, preferowania odmiennego stylu postępowania politycznego lub realizowania specyficznych celów. Najczęściej wyróżnia się: frakcję partyjną oraz frakcję parlamentalną.

                                               

Polityka społeczna

Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznych zajmująca się teorią polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych partii politycznych a wyborcy oczekują ich realizacji w zgodzie z deklaracjami przedwyborczymi. Polska przyjęła w Konstytucji model społecznej gospodarki rynkowej. W zakres zainteresowań polityki spo ...

                                               

Zielona polityka

Zielona polityka – ideologia polityczna. Jest zestawem idei, wartości i poglądów będących podstawą budowania aktywnego i otwartego społeczeństwa obywatelskiego, rozwijającego się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i promującego prawa człowieka. Największe na świecie zielone partie polityczne sięgają korzeniami początku lat 70. i wiążą się z ruchami antywojennymi czy antyjądrowymi. Większość zwolenników "formacji głównego nurtu” uznaje tę ideologię za syntezę starszych światopoglądów: konserwatyzmu, liberalizmu i socjalizmu. Obecnie jednak coraz częściej mówi się o niej jako samodzieln ...

                                               

Polityka publiczna

Polityka publiczna – sfera, czy dziedzina zracjonalizowanych i systemowych działań państwa i społeczeństwa wokół problemów publicznych. Jest to także dyscyplina nauk społecznych w krajach zachodnich, zwłaszcza anglosaskich. Polityka publiczna jak dyscyplina nauk społecznych wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i anglosaskiej tradycji pragmatyzmu i empiryzmu. Harold Lasswell jest uznawany za twórcę nauki o politykach publicznych jako odrębnej dziedziny wiedzy policy sciences. Dużą rolę odegrał jego esej Policy Orientation zawarty w publikacji The Policy Sciencies z 1951 roku. Lasswell uznawa ...

                                               

Nadzór makroostrożnościowy

Nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym – obejmuje identyfikację, ocenę i monitorowanie ryzyka systemowego powstającego w systemie finansowym lub jego otoczeniu oraz działanie na rzecz wyeliminowania lub ograniczania tego ryzyka z wykorzystaniem instrumentów makroostrożnościowych Celem nadzoru makroostrożnościowego jest w szczególności wzmacnianie odporności systemu finansowego na wypadek materializacji ryzyka systemowego i wspieranie przez to długookresowego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego kraju. Za sprawowanie nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w Unii ...

                                               

Polityka kadrowa

Polityka kadrowa – jest jednym z elementów strategii przedsiębiorstwa, na którą składają się procedury i zwyczaje dotyczące postępowania z pracownikiem. Powinna ona zapewniać zaspokojenie potrzeb, ambicji i aspiracji zawodowych jednocześnie realizując cele i zadania przedsiębiorstwa. Podstawowe elementy polityki personalnej: ocena pracy pracownika rekrutacja w formie wewnętrznej i zewnętrznej planowanie zapotrzebowania na personel tworzenie kadrowej bazy danych system podnoszenia kwalifikacji regulamin organizacyjny zasady wynagradzania personelu integracja załogi system motywacyjny stan i ...

                                               

Realpolitik

Realpolitik – polityka oparta na kalkulacji siły i interesów narodowych, odrzucająca czynniki moralne i etyczne jako zakłócające realistyczne podejście do danej sprawy. Na brak elementarnej zdolności do realnego ujmowania zjawisk politycznych w Polsce wskazywał np. Józef Feldman.

                                               

Polityka regionalna

Polityka regionalna - w aktualnym ujęciu rozumiana jest jako całokształt działań władz publicznych, podmiotów prywatnych, różnych instytucji oraz organizacji w regionach mających na celu zwiększenie konkurencyjności gospodarek regionalnych, zdynamizowanie rozwoju w regionach oraz redukowanie przestrzennych dysproporcji rozwoju. W tradycyjnym ujęciu polityka regionalna rozumiana była jako działalność państwa mająca na celu wspieranie rozwoju - w tych regionach problemowych i wyrównywanie poziomu rozwoju w przekroju międzyregionalnym. Z tej definicji wynikają dwie istotne sprawy cechy polity ...

                                               

Polityka ekologiczna

Polityka ekologiczna, ekopolityka – świadoma i celowa działalność państwa polegająca na racjonalnym korzystaniu z zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, jego właściwej ochronie i umiejętnym kształtowaniu, na podstawie zdobytej przez ludzkość wiedzy teoretycznej i praktycznej. Państwo czyni to poprzez wprowadzanie praw i regulacji w ww. dziedzinach. W sektorze prywatnym termin ten oznacza podporządkowanie się tym celom albo poprzez realizację narzucanego przez państwo prawa, albo też dzięki własnym, wprowadzonym do użytku własnego regułom. Najważniejszym z problemów jest właściwe rozp ...

                                               

Polityka językowa

Polityka językowa – ogół świadomych działań mających na celu kształtowanie pożądanych indywidualnych i zespołowych zachowań językowych. Według innej definicji polityka językowa to zbiór zasad i założeń przyjęty przez władze danego państwa w stosunku do języka lub języków obowiązujących bądź używanych na jego terenie. Obejmuje ona przyjęcie języka urzędowego, określenie sposobu jego nauczania, status języków mniejszości narodowych, a także stosunek do ochrony języka przed wpływem obcych kultur. Według innej, bardziej ogólnej definicji, polityka językowa jest to ogół środków stosowanych prze ...

                                               

Polityka fiskalna

Polityka fiskalna – ogół działań państwa polegających na wykorzystaniu szeregu instrumentów fiskalnych, takich jak podatki i inne daniny publiczne, wydatki, deficyt publiczny, dług publiczny, udzielane gwarancje i poręczenia kredytowe dla podmiotów gospodarczych, wpływających na budżet państwa w celu osiągnięcia określonych celów fiskalnych i pozafiskalnych. Polityka fiskalna obok polityki pieniężnej i polityki kursu walutowego jest jedną z głównych polityk makroekonomicznych. Kształt polityki fiskalnej wyznaczany jest przez władze fiskalne, do których zalicza się: parlament, rząd, ministr ...

                                               

Polityka budżetowa

Polityka budżetowa – jest rodzajem polityki gospodarczej, na którą składają się wydatki rządowe, podatki i transfery oddziałujące na poziom zagregowanego popytu w gospodarce. Polityka budżetowa razem z polityką monetarną umożliwia państwu oddziaływanie na gospodarkę za pomocą instrumentów pieniężnych w celu łagodzenia przebiegu cyklu koniunkturalnego i osiągania wzrostu gospodarczego, zmniejszania bezrobocia i osiągania stabilności cen. Dzięki stosowaniu narzędzi polityki budżetowej rząd dąży do osiągnięcia trzech podstawowych celów. Pierwszym jest cel fiskalny polegający na zaspokojeniu p ...

                                               

Polityka rolna

Polityka rolna – dziedzina polityki mikroekonomicznej określająca zespół środków, regulacji i działań państwa mających na celu kształtowanie rozmiarów produkcji rolnej i utrzymanie jej opłacalności, kreowanie przeobrażeń agrarnych zmierzających do koncentracji i specjalizacji w rolnictwie, przyspieszanie postępu technicznego i agrotechnicznego warunkującego efektywność rolnictwa oraz wpływanie na procesy demograficzne na wsi. Polityka ta pełni dwie zasadnicze funkcje: ochronną i stymulującą rozwój, co znajduje wyraz w protekcjonizmie i interwencjonizmie władz państwowych wobec rolnictwa.

                                               

Polityka otwartych drzwi

Polityka otwartych drzwi – nazwa polityki Stanów Zjednoczonych wobec Chin na początku XX wieku. Zasady polityki otwartych drzwi zostały po raz pierwszy sformułowane 6 września 1899 roku przez sekretarza stanu Johna Haya w notach skierowanych do mocarstw walczących o podział stref wpływów w Chinach. Stany Zjednoczone, które nie brały udziału w wojnach opiumowych i nie były wcześniej zainteresowane tworzeniem własnych koncesji w Chinach, po aneksji Hawajów i zwycięstwie w wojnie z Hiszpanią zdominowały Pacyfik i postanowiły podjąć ekspansję na rynki dalekowschodnie. W swoich notach Hay wysun ...

                                               

Sankō-sakusen

Strategia "trzech wszystkich", Sankō-sakusen ; chiń. 三光政策 ; pinyin: sānguāng zhèngcè – strategia spalonej ziemi stosowana przez Cesarską Armię Japońską w czasie II wojny światowej w Chinach. Strategia składała się z tzw. trzech wszystkich: wszystko zabijać, palić i grabić. W japońskich dokumentach nazywano ją "strategią palenia do samej ziemi". Japoński historyk, Mitsuyoshi Himeta, w swojej pracy opublikowanej w 1996, podał liczbę 2.7 mln chińskich ofiar polityki spalonej ziemi. Według innych badaczy, należy brać pod uwagę japońskie zbrodnie także w innych regionach Azji. Na przykład F ...

                                               

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony, ; przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego pod nazwą Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony – ang. European Security and Defence Policy) – integralna część wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, zapewniająca Unii Europejskiej zdolność operacyjną opartą na środkach cywilnych i wojskowych. Obejmuje stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej Unii i może w przyszłości doprowadzić do stworzenia wspólnej obrony, jeśli Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie, tak zdecyduje.

                                               

Holenderska polityka wobec narkotyków

Podstawą prawną dzisiejszej holenderskiej polityki wobec narkotyków hol.: Het drugsbeleid van Nederland jest ustawa o opium z 1919 roku. Z czasem ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana. W latach 60. wraz z ruchem hipisowskim i buntem dzieci kwiatów do Holandii wkroczyła na większą skalę marihuana. Marihuana i haszysz pochodzą z tej samej rośliny o nazwie konopie siewne Cannabis sativa lub konopie indyjskie Cannabis indica. Produkty konopi, zawierające organiczny związek chemiczny THC tetrahydrokannabinol, są w Holandii nazywane soft drugs miękkie narkotyki i występują pod nazwami: wiet, ...

                                               

Polityka (Arystoteles)

Polityka - rozprawa Arystotelesa w którym wykłada w systematyczny sposób swoje poglądy na organizację państwa i ustroju politycznego. Polityka kontynuuje tematy podjęte w Etyce nikomachejskiej. W Corpus Aristotelicum obejmuje strony od 1252a do 1343a. W Polityce Arystoteles krytykuje przedstawiony w Państwie Platona idealny ustrój państwowy. Jak wskazuje, proponowana przez Platona wspólnota własności prowadzi do zaniedbań z powodu rozproszenia odpowiedzialności. Z kolei wspólność kobiet prowadzi do zniszczenia więzi rodzinnych, a w konsekwencji do destrukcji stosunków międzyludzkich, a nie ...

                                               

Polityka bezpieczeństwa informacji

Polityka bezpieczeństwa informacji – zestaw efektywnych, udokumentowanych zasad i procedur bezpieczeństwa wraz z ich planem wdrożenia i egzekwowania. Jest zbiorem spójnych, precyzyjnych reguł i procedur, według których dana organizacja buduje, zarządza oraz udostępnia zasoby i systemy informacyjne i informatyczne. Określa ona, które zasoby i w jaki sposób mają być chronione. Polityka powinna obejmować wskazanie możliwych rodzajów naruszenia bezpieczeństwa jak np. utrata danych, nieautoryzowany dostęp, scenariusze postępowania w takich sytuacjach i działania, które pozwolą uniknąć powtórzen ...

                                               

Polityka historyczna

Polityka historyczna lub polityka pamięci – kształtowanie świadomości historycznej oraz wzmocnienie publicznego dyskursu o przeszłości.

                                               

Appeasement

Appeasement, zaspokajanie, uspokajanie, łagodzenie – polityka ustępstw prowadzona przez rząd Wielkiej Brytanii premiera Neville’a Chamberlaina, a później także rząd francuski premiera Édouarda Daladiera w latach 1935–1939 wobec państw Osi: III Rzeszy i faszystowskich Włoch. W znaczeniu szerszym – pejoratywny termin oznaczający ugodowe postawy polityczne wobec państw agresywnych. Według Andrzeja Nowaka pierwszym przejawem polityki appeasementu była oferta, jaką premier Wielkiej Brytanii, David Lloyd George, złożył Rosji Radzieckiej 11 lipca 1920 roku. Lloyd George proponował nowym władzom b ...

Polityka
                                     

ⓘ Polityka

English version: Politics

Polityka – pojęcie z zakresu nauk społecznym, rozumiane na wiele sposobów.

U Arystotelesa polityka jest rozumiana jako rodzaj sztuki rządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne. W starożytności i średniowieczu dominowała idealizacja polityki i polityków oraz wywodzenie jej źródeł z praw natury bądź woli sił nadprzyrodzonych, służąca uzasadnianiu nierównoprawnych podziałów na uprzywilejowanych rządzących i podporządkowanych ich interesom poddanych.

Zapoczątkowane w czasach nowożytnych procesy demokratyzacji sprzyjały obiektywizacji poglądów na genezę i społeczną rolę polityki i polityków. Wyrazem tego jest współczesna definicja zakładająca, że polityka to uzgadnianie zachowań współzależnych społeczeństw o sprzecznych interesach. Jej szersza wykładnia wyjaśnia, iż polityka to działalność polegająca na przezwyciężaniu sprzeczności interesów i uzgadnianiu zachowań współzależnych grup społecznych i wewnątrz nich za pomocą perswazji, manipulacji, przymusu i przemocy, kontestacji, negocjacji i kompromisów, służąca kształtowaniu i ochronie ładu społecznego korzystnego dla tych grup stosownie do siły ich ekonomicznej pozycji i politycznych wpływów. Realia dziejów ludzkości i współczesności dowodzą, że polityki korzystnej dla wszystkich po równo zazwyczaj nie ma.

Podobnie definiuje politykę Stephen D. Tansey konstatując, że polityka obejmuje szeroki wachlarz sytuacji, w których ludzie kierujący się odmiennymi interesami działają wspólnie dla osiągnięcia celów, które ich łączą, i konkurują ze sobą, gdy cele są sprzeczne. I z tych pozycji zakłada, że warto raczej krytycznie odnieść się do standardowych akademickich definicji polityki i władzy.

Za podstawę nowożytnych definicji polityki uchodzą teorie Maksa Webera, twierdzącego, że polityka to dążenie do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy, czy to między państwami, czy też w obrębie państwa, między grupami ludzi, jakie to państwo tworzą. I uściślającego wcześniejsze definicje konstatacją, iż istotną właściwością polityki jest "odwoływanie się do przemocy", bo w sferze stosunków politycznych "groźba przemocy i, ewentualnie, jej zastosowanie jest jednak swoistym środkiem, a zawsze ultima ratio, gdy inne środki zawiodą". Definicja ta jest o tyle uniwersalna, że akcentuje dwa wymiary polityki: wewnętrzny wewnątrzpaństwowy i zewnętrzny międzypaństwowy. Ze względu na upływ czasu od powstania tej definicji 1. połowa XX wieku, dziś należałoby ją uzupełnić o stosunki państw narodowych z organizacjami międzynarodowymi oraz o stosunki między tymi organizacjami i w ich obrębie zwłaszcza w kontekście Unii Europejskiej.

W amerykańskiej literaturze współcześnie popularne jest definiowanie polityki jako sztuki bycia wybieranym zdobywania władzy. Inne definicje zakładają, iż "Polityka" to stosunek między tym, co rząd próbuje robić, a tym, co się naprawdę dzieje. Andrzej Jabłoński w Leksykonie politologii pod redakcją Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta ukazuje pięć ujęć polityki;

 • podejście racjonalne, podejmowanie decyzji w ramach procesu sprawowania władzy i gry o władzę, w którym biorą udział rozmaite podmioty,
 • podejście behawioralne, czyli dowolny układ stosunków społecznych, w których występuje wyraźna obecność kontroli, wpływu, władzy lub autorytetu,
 • orientacja funkcjonalna rozumiana jako funkcja systemu społecznego zapewniająca jego rozwój poprzez rozwiązywanie konfliktów,
 • że jest to orientacja formalnoprawna, czyli polityka to działalność instytucji państwowych aparatu państwowego,
 • stanowisko postbehawioralne przez które polityka rozumiana jest jako służba dążąca do zmniejszenia, czy też usuwania ograniczeń w zaspokajaniu potrzeb ludzi.

Definicja profesora Kazimierza Opałka: Działalność wytyczona przez ośrodek decyzji sformalizowanej grupy społecznej organizacji, zmierzająca do realizacji ustalonych celów za pomocą określonych środków.

                                     
 • Polityka monetarna polityka pieniężna Szwecji jednym z głównych celów szwedzkiej polityki pieniężnej jest utrzymanie stabilności cen. Riksbank szwedzki
 • Słoneczna polityka kor. 햇볕정책, MCR: Haetbyŏtjŏngch aek, MOE: Haetbyeotjeongchaek polityka Korei Południowej względem Korei Północnej, polegająca na
 • Polityka kursowa należy obok polityki pieniężnej i budżetowej do jednej z trzech głównych polityk makroekonomicznych. Ma na celu posługiwanie się kursem
 • przedsiębiorstw i prowadzonej przez nich polityki finansowej. Drugi odnosi się do działań państwa. Polityka finansowa gospodarstw domowych koncentruje
 • Polityka wyznaniowa jeden z działów polityki szczegółowej państwa, który określa stosunek władzy wobec organizacji religijnych i wyznawców religii. W
 • Europejska Polityka Sąsiedztwa ang. European Neighbourhood Policy, ENP oficjalna polityka Unii Europejskiej wobec krajów z nią sąsiadujących. Komisja
 • Polityka strukturalna jeden z kierunków polityki gospodarczej, obejmujący wszystkie przedsięwzięcia, które instancje państwowe podejmują w celu oddziaływania

Użytkownicy również szukali:

polityka 2019, polityka film, polityka polska najnowsze wiadomości, polityka serial,

...

Polityka Business Insider.

Progresywna polityka w interesie średniaków. Klasa średnia to przede wszystkim pracownicy najemni. W jej interesie są wszelkie zmiany podnoszące pozycję. Politycy ludzie polityki, wydarzenie polityczne, afery, korupcja. Wszystko o polityka w Po. Najnowsze informacje, muzyka, kultura, nauka, historia. polityka. Polityka wschodnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych Portal Gov. Trzeba wprowadzić pojęcie sprawiedliwości w polityce europejskiej nie tylko kalkulacji, tabelek mówił w poniedziałek minister rolnictwa i.


...