Poprzednia

ⓘ Nauka                                               

Zaratusztrianizm

Zaratusztrianizm – religia irańska wywodząca się od Zaratusztry. Zaratusztrianizm wywodzi się z dawnych wierzeń ludów indoeuropejskich, żyjących na terenach obecnego północnego Iranu. Muzułmanie nazywają jej wyznawców czcicielami ognia. Świętą księgą zaratusztrian jest Awesta, której najważniejszą część tworzą Gathy, zgodnie z wierzeniami napisane przez samego Zaratusztrę zobacz: język awestyjski. Zaratusztrianizm był religią państwową w istniejącym na terenie współczesnego Iranu i Iraku imperium Sasanidów. Między innymi wywarł on wyraźny wpływ na judaizm, a poprzez niego także na chrześci ...

                                               

Zoologia

Zoologia – nauka o zwierzętach, czyli wszystkich żywych organizmach zdolnych do przemieszczania i odżywiania się, a także ich zachowaniach i budowie. W skład zoologii wchodzą nauki zajmujące się poszczególnymi grupami zwierząt, m.in.: protozoologia, entomologia, ichtiologia, herpetologia, ornitologia i teriologia. Gałęziami zoologii są także nauki o zwierzętach poprzednich epok paleozoologia i paleozoogeografia, o strukturze populacji zwierzęcych i ich wzajemnym oddziaływaniu na środowisko ekologia czy zachowaniu i psychice zwierząt etologia, zoopsychologia oraz nauki obejmujące systematyk ...

                                               

Medycyna weterynaryjna

Medycyna weterynaryjna – nauka traktująca o chorobach zwierząt, ich leczeniu oraz profilaktyce, higienie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zajmująca się ochroną ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego.

                                               

Numerologia

Numerologia – prognozowanie z liczb, opierające się na przekonaniu, że numer przyporządkowany danemu obiektowi ma związek z jego losem. Numerologia uważana jest za pseudonaukę, nie mającą żadnych racjonalnych ani eksperymentalnych podstaw. Przedmiotem numerologii są nie tylko liczby, lecz również nazwy własne, które zamienia się na liczby poprzez ponumerowanie liter alfabetu, a następnie ich sumowanie. Przyporządkowanie liczb literom polega na zapisaniu alfabetu w pionowych słupkach 9 liter w słupku. Polskie znaki zawsze znajdują się obok podobnych do nich liter np. A, Ą. Ten sam wyraz zap ...

                                               

Historia nauki

                                               

Paleontologia

Paleontologia – nauka z pogranicza biologii i geologii, zajmująca się organizmami kopalnymi, wyprowadzająca na podstawie skamieniałości i śladów działalności życiowej organizmów wnioski ogólne o życiu w przeszłości. Za pioniera paleontologii uważa się francuskiego uczonego, Gorgesa-Louisa Leclerc, który w XVIII w. wykazał, że skamieniałości to w rzeczywistości szczątki wymarłych organizmów. Dzieli się ją m.in. na paleozoologię, paleobotanikę zajmującą się roślinami kopalnymi, mikropaleontologię oraz paleopatologię. Zagadnieniami ewolucji człowieka zajmuje się natomiast antropogeneza. Z pal ...

                                               

Naukowiec

Naukowiec, uczony – człowiek pracujący naukowo, ekspert w pewnej dziedzinie nauki, stosujący w prowadzonych przez siebie badaniach odpowiednie metody naukowe, osoba "poszukująca odpowiedzi na pytania, na które dotychczas nikt nie odpowiedział, za pomocą metod umożliwiających udowodnienie odpowiedzi”. Zawód naukowca charakteryzuje się "wnikliwością w rozróżnianiu rzeczy na pozór jednakowych, zdolnością kojarzenia rzeczy na pozór ze sobą nie związanych oraz krytycyzmem w rozpoznawaniu prawd i fałszów mających pozory prawd. Zamiłowanie towarzyszące takiemu talentowi przejawia się jako pasja b ...

                                               

Metoda naukowa

Metoda naukowa – sposoby intersubiektywnego poznawania i komunikowania wiedzy, oparte o prawa logiki i prawdopodobieństwa, posługujące się dedukcją i systematyczną indukcją w procesie formułowania, uzasadniania, testowania i korygowania teorii i hipotez. Intersubiektywność wiedzy naukowej oznacza jej otwartość na niezależną weryfikację, replikację oraz na krytykę i sceptycyzm. Rozumowanie indukcyjne obejmuje między innymi: obserwację, pomiar, abstrahowanie i eksperyment – jego szczegółowe techniki są specyficzne dla każdej gałęzi nauki. Jako metodę naukową rozumie się: sposoby uzyskiwania ...

                                               

Filozofia nauki

Filozofia nauki – dział filozofii zajmujący się badaniem filozoficznych podstaw nauki, m.in. jej metod, struktury i założeń, a także różnicy między nauką i nie-nauką. Początki analizy poznania, zwłaszcza racjonalnych metod poznania, sięgają starożytności, jednak współcześnie termin "filozofia nauki” wiąże się zwykle z tzw. nauką nowożytną, tj. rozwijającą się od ok. XVII wieku, w oparciu o empiryczno-matematyczną metodę naukową. Kluczowym etapem w rozwoju filozofii nauki była I połowa XX wieku, kiedy to w ramach tzw. pozytywizmu logicznego zob. też niżej przedstawione zostały przyjmowane p ...

                                               

Nauki społeczne

Nauki społeczne – nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych. Nauki społeczne odróżniają się od nauk humanistycznych naukowymi metodami poznania oraz tym, że stosują ścisłe kryteria. Są to m.in.: geografia praca socjalna etnografia pedagogika prawo polityka społeczna historia antropologia religioznawstwo nauki o rodzinie cybernetyka społeczna lub socjocybernetyka socjologia nauki o obronności ekonomia studia nad rozwojem nauki prawne nauki o be ...

                                               

Nauki przyrodnicze

Nauki przyrodnicze – mało precyzyjne określenie dziedzin nauki zajmujących się badaniem różnych aspektów świata materialnego, ożywionego i nieożywionego, zwykle z zastosowaniem aparatu matematycznego, jak również właściwej sobie metodologii. Pojęcie nauk przyrodniczych jest nieostre i niekiedy trudno zdecydować, czy dana nauka zalicza się do nauk przyrodniczych, czy humanistycznych. Często decyduje tu tradycja, nie zaś racjonalne kryteria: na przykład geografia jest uważana za naukę raczej przyrodniczą, ale wiele jej działów ma charakter społeczny choćby demografia, natomiast ekonomia jest ...

                                               

Czasopismo naukowe

Czasopismo naukowe – rodzaj czasopisma, w którym są drukowane publikacje naukowe podlegające recenzji naukowej. Współcześnie szacuje się, że na świecie jest wydawanych ponad 54 tys. czasopism naukowych, w których pojawia się ponad milion artykułów rocznie. W 1665 ukazały się dwa pierwsze czasopisma naukowe wydawane w Europie: "Journal des Savants”, francuski periodyk dotyczący literatury pierwszy redaktor: Denis de Sallo, i "Philosophical Transactions of the Royal Society”, angielski periodyk naukowy pierwszy redaktor: Henry Oldenburg.

                                               

Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla

Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla – osoby i organizacje, którym za działalność na rzecz światowego pokoju została przyznana przez Norweski Komitet Noblowski Pokojowa Nagroda Nobla. Wyróżnienie to ufundowane zostało testamentem szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy dynamitu, Alfreda Nobla. Nadzór nad nagrodą sprawuje Fundacja Nobla. Pokojowa Nagroda Nobla jako jedyna ze wszystkich nagród Nobla przyznawana jest przez organizację norweską.

                                               

Medal Fieldsa

Medal Fieldsa – nagroda przyznawana w dziedzinie matematyki dwóm, trzem lub czterem uczonym za wyniki, które miały największy wpływ na jej rozwój. Związana z nim jest premia finansowa w wysokości ok. 5500 dolarów kanadyjskich. Został ufundowany w 1932 przez kanadyjskiego matematyka Johna Charlesa Fieldsa i przyznawany jest co cztery lata od 1936, z przerwą wojenną do 1950. Wręczeń dokonuje się podczas Międzynarodowych Kongresów Matematyków. Medal Fieldsa przyznaje się wyłącznie matematykom, którzy nie ukończyli 40 lat do 1 stycznia roku jego nadania. Laureatów ustala komitet powoływany co ...

                                               

Nagroda Nevanlinny

Nagroda Nevanlinny – międzynarodowa nagroda naukowa przyznawana od 1982 roku na Międzynarodowym Kongresie Matematyków za wybitne osiągnięcia o charakterze matematycznym, dokonane w dziedzinie nauk o przetwarzaniu informacji, czyli za osiągnięcia w informatyce teoretycznej. Została ufundowana przez Uniwersytet w Helsinkach w Finlandii. Nagroda wywodzi swoją nazwę od Rolfa Nevanlinny, matematyka fińskiego, który w latach 50. XX w. podjął inicjatywę komputeryzacji fińskich uczelni.

                                               

Nagroda Carla Friedricha Gaussa

Nagroda Carla Friedricha Gaussa za Zastosowania Matematyki jest nagrodą z matematyki, przyznawaną wspólnie przez Międzynarodową Unię Matematyczną oraz Niemieckie Towarzystwo Matematyczne za "wybitny wkład matematyczny, który posiadł znaczące zastosowania poza matematyką". Nazwa nagrody pochodzi od imienia niemieckiego matematyka Carla Friedricha Gaussa. Po raz pierwszy została wręczona w 2006 roku. Wręczana jest co cztery lata na Międzynarodowym Kongresie Matematyków. Pierwszy laureat otrzymał medal oraz 10 000 euro ufundowane z nadwyżki budżetowej Międzynarodowego Kongresu Matematyków w 1 ...

                                               

Nagroda Crafoorda

Nagroda Crafoorda – nagroda przyznawana od 1982 roku za badania naukowe w takich dziedzinach jak matematyka, astronomia i nauki biologiczne, których nie obejmują Nagrody Nobla. Jej nazwa pochodzi od nazwiska Holgera Crafoorda, Szweda, który zaprojektował pierwszą sztuczną nerkę.

                                               

Nagroda Shawa

Nagroda Shawa – nagroda naukowa przyznawana od 2004 roku. Została ustanowiona przez potentata medialnego z Hongkongu i filantropa Run Shawa. Laureaci są wyłaniani w trzech kategoriach – matematyka, nauki o życiu i medycyna oraz astronomia; otrzymują premię pieniężną w wysokości miliona dolarów.

                                               

Nagroda Turinga

Nagroda Turinga – nagroda przyznawana corocznie od 1966 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie informatyki przez Association for Computing Machinery. Nazwa nagrody została ustanowiona dla uczczenia jednego z twórców współczesnej informatyki, brytyjskiego matematyka Alana Turinga. Na czele komisji przyznającej wyróżnienie zasiada Michael Jordan z ACM, a w jej skład wchodzą ponadto m.in. przedstawiciele różnych uczelni technicznych i przedsiębiorstw związanych z dziedziną informatyki. Początkowo wyróżnieniu towarzyszyła nagroda pieniężna w wysokości 25 000 USD fundowana przez ACM. 3 grudnia 200 ...

Nauka
                                     

ⓘ Nauka

Nauka jest jednym z rodzajów wiedzy ludzkiej. Pod względem poznawczym wydaje się być wiedzą najlepszą, najbardziej adekwatnie opisującą rzeczywistość. Ten wysoki status poznawczy zawdzięcza nauka metodom, jakie stosuje, oraz językowi, jakim się posługuje. "Ważnymi elementami "naukowości" są język i metoda. Zdaniem wielu, zarówno naukowców jak i filozofów, to właśnie te dwa elementy decydują o tym, czy coś jest naukowe, czy nie”. Prawa i teorie naukowe, stanowiące najważniejsze wyniki badań naukowych, wymagają uzasadnienia, polegającego na konfrontacji przewidywań na nich opartych z rezultatami doświadczenia, czyli z wynikami obserwacji, pomiarów i eksperymentów. "Nauka rodzi się z dążenia do uzyskania wyjaśnień systematycznych, a równocześnie podlegających kontroli w oparciu o dane ”. Nauka jako rzeczywistość społeczna jest tworem złożonym i wieloaspektowym.

                                     

1. Płaszczyzny ujmowania nauki

Nauka nie jest jedynie wiedzą naukową, dlatego pełne zrozumienie, czym jest nauka, wymaga uwzględnienia aż siedmiu jej aspektów, w których może być ujmowana. Nauka to:

 • Zespół instytucji naukowych, to znaczy "instytucja naukowa” złożona z akademii nauk, szkół wyższych oraz rozmaitych instytutów naukowo-badawczych, wdrażających osiągnięcia naukowe do różnych dziedzin życia społecznego.
 • Pewien rodzaj działalności: "działalność naukowo-badawcza”. Działalność ta nazywana jest często "praktyką naukową”, której rezultatem jest właśnie wiedza naukowa.
 • Pewien gatunek wiedzy, to znaczy "wiedza naukowa”, różniąca się od wiedzy potocznej i innych gatunków wiedzy ludzkiej.
 • Określony sposób badania rzeczywistości, czyli "metoda naukowo-badawcza”.
 • Zespół uczonych i naukowców, którzy zawodowo poznają świat, inaczej mówiąc, "społeczność naukowa”.
 • Składnik siły wytwórczej nowoczesnego społeczeństwa, "naukowa siła wytwórcza”. Poczynając od połowy XIX w., nauka zaczyna bezpośrednio uczestniczyć w wytwarzaniu najnowocześniejszych urządzeń technicznych, takich jak samoloty, rakiety, lasery, elektrownie atomowe, maszyny liczące, urządzenia telekomunikacyjne itp., stając się tym samym siłą wytwórczą społeczeństwa.
 • "Świadomość naukowa” istniejąca obok takich form świadomości społecznej, jak świadomość polityczna, prawna, religijna, filozoficzna, etyczna czy estetyczna.

Powyższe aspekty nauki są przedmiotem badania przede wszystkim filozofii nauki, zwanej też teorią nauki niekiedy metodologią nauk lub nauką o nauce, czyli metanauką. "Naukami pokrewnymi lub pomocniczymi w stosunku do filozofii nauki są m.in. historia nauki, socjologia nauki, psychologia nauki, logika i oczywiście filozofia”.

                                     

2. Gatunki wiedzy ludzkiej

Ogólnie wiedzę ludzką można podzielić na pięć gatunków:

 • w. irracjonalna.
 • w. spekulatywna,
 • w. potoczna,
 • w. artystyczno-literacka,
 • w. naukowa,

1. Wiedza potoczna, powszechna, zdroworozsądkowa jest najstarszym gatunkiem wiedzy ludzkiej. Pojawiła się wraz z człowiekiem – homo sapiens. Dotyczy rzeczywistości bezpośrednio związanej z człowiekiem, koncentrując się na tym, co jest dla niego użyteczne. Wyrażana jest w języku nieprecyzyjnym, wieloznacznym, języku potocznym. O niższym stopniu racjonalności wiedzy potocznej w stosunku do wiedzy naukowej świadczy fakt, że nie spełnia ona mocnej zasady racjonalności zwanej zasadą racjonalnego uznawania przekonań. Wiedza potoczna stwierdza fakty, ale ich nie wyjaśnia. Zasadniczym kryterium wiedzy potocznej jest zdrowy rozsądek.

Wiedza potoczna nie jest wynikiem świadomego stosowania jakiejś metody badań, lecz stanowi produkt uboczny praktycznej działalności ludzi. Dotyczy ona zjawisk i przedmiotów dostępnych bezpośredniej obserwacji, co istotnie ogranicza jej zasięg, zwłaszcza w porównaniu z wiedzą naukową, penetrującą coraz to głębsze poziomy budowy materii i coraz to większe obszary świata.

2. Ernest Nagel filozof nauki twierdzi, że wiedza naukowa, "to po prostu "uporządkowana" lub "zorganizowana" wiedza zdroworozsądkowa”. W Europie powstała około 2 500 lat temu. Nauka poddaje wszystkie swoje twierdzenia metodycznej kontroli stosuje określone metody naukowe poprzez wielokrotne sprawdzanie ustalonych wyników, podczas gdy wiedza potoczna jest oparta na zdrowym rozsądku, który składa się zarówno z sądów prawdziwych, dobrze potwierdzonych, jak też z przesądów utrwalonych przez lata. Wiedza naukowa zarówno opisuje, jak też dąży do wyjaśniania zjawisk. Ma charakter teoretyczny: bada nie tylko obserwowalne cechy rzeczy, zjawisk, lecz dociera do głębszych mechanizmów, przyczyn zjawisk i praw nimi rządzących. Z uwagi na swoją precyzję twierdzenia naukowe łatwiej jest sfalsyfikować, wykazać ich fałszywość. Twierdzenia naukowe można wszechstronnie sprawdzać i potwierdzać. Wiedza naukowa jest wiedzą znacznie pewniejszą niż wiedza potoczna i prawdziwszą od pozostałych gatunków wiedzy ludzkiej.

3. Wiedza artystyczno-literacka związana jest z literaturą i sztuką. Obejmuje zakres działalności teoretycznej i praktycznej w sztuce i literaturze epika, liryka i dramat. Wiedza ta dostarcza pewnych informacji o świecie, zwłaszcza o psychice i osobowości ludzkiej. Literatura i sztuka docierają także do tych warstw i wymiarów złożonego życia ludzkiego, które nie poddają się jak dotąd dokładnej analizie naukowej, opartej na ściśle ustalonych faktach. Ze względu na swój obrazowo-zmysłowy sposób wyrazu są one na ogół łatwo dostępne – podobnie zresztą jak wiedza potoczna – szerokim rzeszom społeczeństwa, niezależnie od poziomu wykształcenia.

4. Wiedza spekulatywna zawarta jest głównie w mitologii oraz systemach spekulatywnych filozofii i religii. Sposób myślenia charakterystyczny dla wiedzy spekulatywnej miał miejsce np. w VI w. p.n.e. w społeczności greckiej, w okresie tzw. jedności filozofii i nauki. Filozofia określana była jako "wszechnauka”, a to pociągało za sobą ogólnikowość i spekulatywność rozważań o rzeczywistości. Były to rozważania oparte na myśleniu abstrakcyjnym, oderwane od doświadczenia, nieliczące się z rzeczywistością. Dopiero później około IV w. p.n.e. - Arystoteles pojawiła się wiedza oparta na logice i doświadczeniu. Spowodowało to powstawanie pierwszych nauk szczegółowych: astronomii, geometrii, statyki, logiki, medycyny i innych nauk.

Cztery wymienione gatunki wiedzy ludzkiej: potoczna, naukowa, artystyczno-literacka, spekulatywna – tworzą wiedzę racjonalną. Wiedza racjonalna jest wiedzą intersubiektywną, tzn. intersubiektywnie komunikowalną oraz intersubiektywnie sprawdzalną. Wiedza intersubiektywnie komunikowalna to wiedza dostępna dla każdego normalnego odpowiednio przygotowanego podmiotu człowieka poznającego. Z kolei wiedza intersubiektywnie sprawdzalna to wiedza podlegająca publicznej kontroli przez podmioty ludzi dysponujące odpowiednimi kwalifikacjami.

5. Wiedza irracjonalna jest nieuchwytna dla rozumu lub czasem sprzeczna z rozumem. Nie spełnia ona nie tylko mocnej, lecz także słabej zasady racjonalności. Droga jej poznania pozbawiona jest intersubiektywności. Jest trudna do zwerbalizowania i przekazywania innym nie jest intersubiektywnie komunikowalna i w konsekwencji nie podlega publicznej kontroli. Zalicza się tu wiedzę ezoteryczną, poznanie mistyczne, które uzyskuje się na drodze bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością nadprzyrodzoną, oraz poznanie oparte na irracjonalnej intuicji w ujęciu Bergsona.

Także niektóre rodzaje pseudonauki stanowią fragmenty wiedzy irracjonalnej, które pozorują wiedzę naukową, przybierając odpowiednią postać językową, naśladującą sformułowania naukowe.

Natomiast paranauka to pewna otoczka wiedzy naukowej, tzn. wiedza, która nie spełnia wszystkich kryteriów wiedzy naukowej. Z paranauki często uczeni czerpią pomysły i hipotezy. W tym sensie stanowi ona "przedsionek” wiedzy naukowej. Paranauka tak rozumiana spełnia słabą zasadę racjonalności zasadę intersubiektywności i tym różni się od pseudonauki. Paranauka nie spełnia jednak mocnej zasady racjonalności zasady racjonalnego uznawania przekonań.

                                     

3. Wiedza naukowa Kryteria naukowości wiedzy

Jednym z zadań metanauki jest wyodrębnienie wiedzy naukowej spośród pozostałych gatunków wiedzy ludzkiej. W tym celu formułuje się wyróżniki wiedzy naukowej zwane zwykle kryteriami naukowości wiedzy. Ponieważ wiedza naukowa genetycznie wywodzi się z wiedzy potocznej, zatem ustalając kryteria wiedzy naukowej, ma się na uwadze przede wszystkim to, co różni ją od wiedzy potocznej.

Do kryteriów naukowości wiedzy należą:

1. Mocna lub mocniejsza zasada racjonalności: zasada racjonalnego uznawania przekonań. Stwierdza ona, że stopień przekonania, z jakim głoszony jest dany pogląd, powinien odpowiadać stopniowi jego jej uzasadnienia. Stopień przekonania nie powinien być większy od stopnia uzasadnienia, gdyż inaczej popada się w dogmatyzm. Nie powinien też być mniejszy, gdyż wtedy wpada się w przesadny sceptycyzm. Mocna zasada racjonalności, spełniana jedynie w nauce, ma zatem dwa ostrza: jedno skierowane przeciwko dogmatyzmowi, drugie – przeciwko przesadnemu sceptycyzmowi. Zasada ta pozwala uczonemu formułować wszelkie teorie, także mało prawdopodobne, nie wolno mu jednak przedstawiać wstępnych hipotez roboczych jako teorie dojrzałe i dobrze uzasadnione dogmatyzm, ale także nie wolno poglądu dobrze uzasadnionego przedstawiać jako wstępnej hipotezy roboczej przesadny sceptycyzm. Inaczej uczony nie mógłby formułować nowych śmiałych hipotez, gdyż przynajmniej początkowo są one słabo uzasadnione, a zatem mało pewne.

Kazimierz Ajdukiewicz filozof i logik, który zasadę tę wyraźnie sformułował, pisze:

Obok mocnej zasady racjonalności wyróżnia się słabą zasadę racjonalności, zwaną zasadą intersubiektywności, na którą składa się intersubiektywna komunikowalność oraz intersubiektywna sprawdzalność. Zasada ta nie stanowi wyraźnego wyróżnika wiedzy naukowej, gdyż jest spełniona w pewnej mierze przez wszystkie gatunki wiedzy racjonalnej, tzn. odróżnia wiedzę racjonalną od wiedzy irracjonalnej.

2. Uporządkowanie logiczne wiedzy naukowej. Polega ono na systematyzacji twierdzeń za pomocą relacji wynikania konsekwencji: z założeń wyjściowych wyprowadza się dedukcyjnie czyli na mocy praw logiki twierdzenia pochodne, które z tych pierwszych wynikają. W ten sposób nauka buduje teorie naukowe w postaci systemów dedukcyjnych, złożonych z zasad wyjściowych aksjomatów, postulatów oraz twierdzeń z nich wynikających. Wiedza potoczna nie odznacza się takim uporządkowaniem logicznym. Może w niej natomiast występować uporządkowanie innego rodzaju, np. alfabetyczne, gdzie dobrym przykładem jest książka telefoniczna, zawierająca spisy telefonów instytucji publicznych i osób prywatnych, uszeregowane alfabetycznie.

3. Zdolność do samokrytycyzmu i samokontroli. Europejska wiedza naukowa powstała wówczas, gdy pierwsi filozofowie greccy Tales z Miletu i jego uczniowie ze Szkoły Jońskiej zaczęli krytycznie odnosić się do wiedzy zdobytej przez ich przodków i nauczycieli, a także do wiedzy uzyskiwanej przez nich samych. Krytycyzm i samokrytycyzm postawy naukowej sprawia, że nauka nie jest nigdy zadowolona z uzyskanych wyników i nieustannie dąży do nowych lepszych rezultatów poznawczych, co sprawia, iż żaden wynik wiedzy naukowej nie jest wiecznotrwały i każdy wchodzi do skarbnicy wiedzy naukowej tylko tak długo, dopóki nauka nie uzyska lepszego wyniku. W nauce jest zatem tak jak w technice, gdzie urządzenia techniczne są stale zastępowane przez urządzenia coraz bardziej optymalne, to znaczy coraz bardziej wydajne i coraz bardziej oszczędne pod względem ekonomicznym. W tym kontekście wiedza potoczna i pozostałe gatunki wiedzy pozanaukowej mają charakter bardziej apologetyczny: w większym stopniu ufają swoim dotychczasowym ustaleniom i są raczej zadowolone z osiągniętych wyników. Nie wszystkich uczonych i nie zawsze stać na odpowiedni krytycyzm i dystans wobec swoich poglądów. Ale krytyka, której nie jest w stanie przeprowadzić sam inicjator nowych pomysłów, jest realizowana w ramach szerszej społeczności naukowej, która dokonuje powinna dokonywać bezlitosnej selekcji nowo formułowanych hipotez i przypuszczeń.

4. Wysoka moc eksplanacyjna, tzn. wyjaśniająca. Nauka nie tylko opisuje zjawiska, czyli odpowiada na pytanie "jak” zjawiska przebiegają, lecz także wyjaśnia przebieg zjawisk, czyli odpowiada na pytanie "dlaczego” zjawiska zachodzą tak a nie inaczej. Wyjaśnianie zjawisk a także praw rządzących zjawiskami wymaga sięgnięcia do głębszych warstw rzeczywistości, wymaga poznania przyczyn zjawisk, praw nimi rządzących oraz mechanizmów wewnętrznych ich przebiegu. Dlatego wiedza potoczna, ślizgająca się jakby po powierzchni zjawisk, ma – w odróżnieniu od nauki – niską moc wyjaśniającą. "właśnie specyficznym celem nauki jest organizacja i klasyfikacja wiedzy w oparciu o zasady wyjaśniające”.

Według Karla R. Poppera wielka moc wyjaśniająca wiedzy naukowej wynika z faktu, że nauka buduje teorie i prawa naukowe o coraz większej zawartości informacyjnej logicznej i empirycznej. Wyznaczona jest ona przez ogólność i ścisłość twierdzeń: im twierdzenie jest bardziej ogólne i bardziej ścisłe, tym ma większą zawartość informacyjną, co pociąga coraz większą moc wyjaśniania. "Uważam, że celem nauki jest poszukiwanie dobrych wyjaśnień dla wszystkiego, co według nas potrzebuje wyjaśnienia”.

5. Wysoki stopień uteoretycznienia teoretyczności wiedzy naukowej kryterium ściśle związane z poprzednim. Teorie naukowe – w odróżnieniu od wiedzy potocznej – nie opisują bezpośrednio zjawisk rzeczywistych obserwowalnych zmysłowo, z którymi stykamy się na co dzień, lecz opisują ich uproszczone modele zwane niekiedy typami idealnymi. Tak na przykład mechanika klasyczna w swym najbardziej ogólnym sformułowaniu nie jest mechaniką ciał fizycznych, lecz "mechaniką punktów materialnych”, czyli konstruktów teoretycznych pozbawionych rozciągłości, aczkolwiek wszystkie obiekty rzeczywiste podstawiane za punkty materialne w konkretnych zastosowaniach mechaniki mają pewne rozmiary przestrzenne. Stąd np. w fizyce mamy tak wiele pojęć dotyczących bezpośrednio nie obiektów rzeczywistych, lecz ich wyidealizowanych modeli, jak "punkt materialny”, "ciało doskonale sztywne”, "ciało doskonale czarne”, "spadek swobodny”, "układ inercjalny”, "ciecz idealna”, "gaz doskonały” itp. Właśnie dzięki temu, że wiedza naukowa ma charakter teoretyczny i zarazem idealizacyjny, może ona sięgać do głębszych poziomów rzeczywistości i opisywać bardziej istotne czynniki przemian, pomijać zaś czynniki drugorzędne, uboczne, przypadkowe, nieodgrywające istotnej roli w przebiegu opisywanych zjawisk.

Nauka, stosując metody modelowania, abstrakcji i idealizacji, pomija w zjawiskach aspekty mniej istotne, by docierać do wewnętrznych mechanizmów i prawidłowości, ukrytych przed naszymi zmysłami.

6. Wysoka moc przewidywania moc prognostyczna wiedzy. Wiedza naukowa dostarcza znacznie lepszych, niż inne gatunki wiedzy, środków służących celom niezawodnego oraz dokładnego przewidywania w wielu dziedzinach. Przewidywanie natomiast jest nieodzownym warunkiem skutecznego działania, stąd także wielkie znaczenie praktyczne wiedzy naukowej.

7. Wysoka moc heurystyczna polega na płodności osiągniętej wiedzy naukowej w procesie zdobywania nowej wiedzy. Zgromadzona dotąd wiedza naukowa stanowi zawsze nieodzowny i potężny instrument zdobywania nowej wiedzy. Większa niż w innych gatunkach użyteczność wiedzy naukowej jest związana z takimi jej walorami, jak wysoki stopień usystematyzowania, ogólności, ścisłości, uteoretycznienia oraz wysoka moc prognostyczna i eksplanacyjna.

Wymienione najważniejsze kryteria naukowości wiedzy nie wyczerpują całej ich listy. Nie dają się też one skonkretyzować ani uściślić, dopóki mowa jest o nauce w ogóle. Rozmaite bowiem działy nauk na różnych szczeblach ich rozwoju stawiają formułowanym w ich ramach twierdzeniom niejednakowo surowe wymagania pod wskazanymi wyżej siedmioma względami. Można to wytłumaczyć tym, że kryteria naukowości wiedzy są, po pierwsze, historycznie zmienne, a po drugie, zrelatywizowane do dyscypliny, wobec tego nie mają ponadczasowego ponadhistorycznego, uniwersalnego znaczenia. Jeśli pragnie się je uściślić lub skonkretyzować, to trzeba przejść na grunt rozważań dotyczących poszczególnych działów nauk lub nawet pojedynczych dyscyplin naukowych. W miarę rozwoju nauki, rosną też wymagania stawiane kryteriom naukowości wiedzy.

Kryteria naukowości, odróżniające wiedzę naukową od pozostałych rodzajów wiedzy, mogą być ujmowane zarazem jako cele poznania naukowego.                                     

4. Cele poznania naukowego oraz funkcje społeczne nauki

Wiedza naukowa zawdzięcza swój wysoki status poznawczy temu, że nauka jest nastawiona na zdobywanie prawdy niebanalnej, do której trudno jest dotrzeć, ale która jest zarazem interesująca teoretycznie oraz użyteczna praktycznie. Jest interesująca teoretycznie, gdyż służy wypełnianiu przez naukę jej funkcji teoretycznej: wyjaśnianiu i zrozumieniu zjawisk i procesów zachodzących w świecie. Jest użyteczna praktycznie, gdyż służy pełnieniu przez naukę jej drugiej ważnej funkcji społecznej – funkcji praktycznej: przewidywaniu zachodzenia i przebiegu zjawisk. Przewidywanie jest określane mianem funkcji praktycznej nauki z uwagi na to, że bez przewidywania tego, co ma zajść nie ma skutecznego działania, czyli przekształcania rzeczywistości zgodnie z potrzebami człowieka. Specyficzna funkcja praktyczna nauki polega zatem na dostarczaniu pozostałym układom społecznym, z układem gospodarczym czyli produkcyjnym na czele, wiedzy oraz umiejętności, zapewniających im efektywne funkcjonowanie. Jest to przede wszystkim wiedza technicznoużytkowa o charakterze predykcyjnym, gdyż bez przewidywania nie ma skutecznego działania. Wyjaśnianie i zrozumienie zjawisk jest niemożliwe bez założenia, że celem osiągalnym nauki jest poznanie prawdziwe, do którego nauka zmierza. Celem dążeń naukowych jest prawda. Według rekonstrukcji stanowisk Einsteina i Poppera, przeprowadzonej przez J. Sucha, prawda naukowa powinna spełniać co najmniej pięć ważnych walorów poznawczych.

Są nimi:

 • pewność epistemologiczna.
 • wysoka prostota logiczna,
 • ogólność wysoki stopień ogólności,
 • wysoka informacyjna zawartość,
 • dokładność, ścisłość, precyzja wysoki stopień ścisłości, dokładności,

1. Twierdzenie jest tym ogólniejsze, im szerszy jest jego podmiot. Na przykład twierdzenie "wszystkie kruki są czarne” jest ogólniejsze, niż twierdzenie "wszystkie kruki żyjące w Polsce są czarne”. Uczeni nie poprzestają nigdy na formułowaniu twierdzeń jednostkowych, tzn. dotyczących pojedynczych zjawisk. Twierdzenia jednostkowe oraz szczegółowe, zwane też egzystencjalnymi służą w nauce przeważnie jako przesłanki do uogólnień indukcyjnych i innych, w których wyniku uzyskuje się twierdzenia o dużym szczeblu ogólności, niekiedy twierdzenia uniwersalne, dotyczące przynajmniej w domniemaniu wszystkich zjawisk zachodzących w świecie. Na przykład uczony, mając solidne podstawy do przypuszczenia, że "wszystkie ciała się przyciągają”, nie będzie formułować twierdzeń w rodzaju: "wszystkie planety się przyciągają” lub "wszystkie cygara się przyciągają”, lecz sformułuje – jak to uczynił Newton – "prawo powszechnej grawitacji”. Nawet tzw. nauki idiograficzno-nomologiczne zwane dawniej idiograficznymi, jak historia, nie ograniczają się do formułowania twierdzeń jednostkowych, lecz poszukują prawdziwych twierdzeń ogólnych: praw lub generalizacji historycznych.

2. Z kolei dokładność ścisłość twierdzenia zależy od jego orzecznika: im orzecznik jest węższy, tym twierdzenie jest dokładniejsze. Na przykład z dwu twierdzeń: "wszystkie kruki są czarne” oraz "wszystkie kruki są czarne lub białe”, dokładniejsze jest to pierwsze, gdyż ma węższy orzecznik: jednoznacznie stwierdza, że wszystkie kruki są czarne. Podobnie, z dwu twierdzeń, z których jedno głosi, że "wszystkie ciała grawitują” tzw. jakościowe prawo grawitacji, znane np. Kopernikowi, drugie zaś, że "wszystkie ciała grawitują z siłą wyznaczoną przez wzór F = m 1 x m 2 / r 2 ilościowe prawo grawitacji sformułowane przez Newtona, znacznie bardziej precyzyjne jest to drugie, gdyż dokładnie wyznacza wielkość siły grawitacyjnej działającej między masami. Na tym przykładzie widać, że matematyka stanowi potężny środek zawężania orzecznika i tym samym uściślania twierdzeń, dzięki temu że przekształca twierdzenia w tym prawa jakościowe w twierdzenia prawa ilościowe, dlatego też wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, nauka nadaje swoim twierdzeniom ścisłą postać matematyczną.

3. Informacyjna zawartość empiryczna treść empiryczna w ujęciu Poppera. Treść empiryczna teorii wyznaczona jest przez klasę jej potencjalnych falsyfikatorów. Twierdzenia naukowe w tym prawa oraz ich zbiory w tym teorie wiele i dokładnie mówią o rzeczywistości. Informacyjna zawartość twierdzenia zależy zarówno od ogólności, jak też od ścisłości twierdzenia: im twierdzenie jest bardziej ogólne i bardziej ścisłe, tym wyższa jest jego informacyjna zawartość. Z kolei informacyjna zawartość twierdzenia czy teorii wyznacza stopień jego jej sprawdzalności, zwłaszcza sprawdzalności negatywnej czyli falsyfikowalności. Z tego powodu Popper uznał wysoką informacyjną zawartość logiczną i empiryczną treść twierdzeń w tym praw i teorii naukowych za podstawowy cel poznawczy nauki. Rekonstrukcję stanowiska Poppera w kwestii celów poznania naukowego reprezentuje poniższy schemat:

Nauka zatem – według niego – buduje teorie o coraz większej informacyjnej zawartości, czyli o coraz większej empirycznej treści, a to znaczy takie, które mówią coraz więcej o świecie. Dlatego też teorie naukowe mają olbrzymią ilość zastosowań w różnych dziedzinach. Klasycznym przykładem jest mechanika Newtona, która wraz z teorią grawitacji wyjaśnia takie zjawiska, jak ruchy ciał niebieskich w tym planet, Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa 1977 pływy tzn. przypływy i odpływy mórz i oceanów, spadanie ciał, ruch wahadła, stabilność mostów, prace maszyn itd.

4. Prostota logiczna teorii jest wyznaczona przez ilość założeń wyjściowych teorii oraz ilość jej twierdzeń pochodnych wyznaczających informacyjną zawartość teorii: im mniejsza jest liczba założeń wyjściowych teorii i większa liczba twierdzeń pochodnych, tym teoria jest bardziej prosta i zwarta logicznie, w związku z czym, odznacza się także większą doskonałością wewnętrzną.

Prostota logiczna teorii uznawana jest przez Alberta Einsteina za główny cel wewnętrzny poznawczy, do którego zmierza nauka. Stawia ona uporządkowaniu logicznemu wiedzy naukowej formułowanej w teoriach naukowych dwa mocne postulaty dotyczące uporządkowania logicznego teorii naukowych: nowa teoria zastępująca dotychczasową w danej dziedzinie powinna być od niej po pierwsze, teorią o większej ilości twierdzeń pochodnych wyznaczających zawartość informacyjną teorii oraz, po drugie, teorią zawierającą mniej twierdzeń wyjściowych zasad, aksjomatów. Wyraża to schemat:

Spełnienie obydwu podanych postulatów jest możliwe jedynie pod warunkiem, że twierdzenia wyjściowe nowej teorii są logicznie mocniejsze tzn. zawierają więcej konsekwencji logicznych, czyli twierdzeń z niej wynikających, niż twierdzenia wyjściowe wcześniejszej teorii. Na przykład ogólna teoria względności, która zastąpiła mechanikę klasyczną oraz teorię grawitacji Newtona, spełnia oba postulaty.

Prostota logiczna – obok dwu walorów, uwzględnianych przez informacyjną zawartość ogólność i ścisłość – bierze pod uwagę także ilość założeń wyjściowych teorii, które łącznie składają się na "doskonałość wewnętrzną teorii” wyrażenie Einsteina. Schemat hierarchii celów poznawczych Einsteina ma zatem postać:

Wzrastająca prostota logiczna kolejno budowanych w nauce teorii pociąga za sobą niestety wzrastającą złożoność matematyczną teorii, co utrudnia zrozumienie wiedzy naukowej przez laika.

Stąd słynne powiedzenie przypisywane Einsteinowi, które brzmi paradoksalnie, gdy się nie uwzględni dwóch rozważanych rodzajów prostoty, logicznej i matematycznej: "Nauka dlatego jest tak złożona, że jest tak prosta”. Paradoksalność powyższej wypowiedzi znika przy prostym uzupełnieniu: "Nauka dlatego jest tak złożona matematycznie, że jest tak prosta logicznie”.

5. Pewność epistemologiczna z gr. epistēmē – wiedza twierdzeń i teorii naukowych. Kolejne teorie naukowe następujące po sobie w danej dziedzinie mają coraz lepsze uzasadnienie w doświadczeniu, są coraz lepiej ugruntowane w faktach. Uczeni różnych specjalności w zasadzie godzą się na takie stwierdzenie w przekonaniu, że rozwój wiedzy naukowej prowadzi do teorii o coraz większym stopniu prawdziwości coraz większym stopniu pewności. Natomiast wśród filozofów nauki, metodologów toczą się ostre spory na ten temat.

Pięć wymienionych celów poznawczych sprawia, że nauka, osiągając je, dochodzi do prawdy niebanalnej, tzn. interesującej teoretycznie i zarazem użytecznej praktycznie, co pozwala nauce pełnić dwie ważne funkcje społeczne: funkcję teoretyczną polegającą na coraz lepszym rozumieniu świata oraz funkcję praktyczną polegającą na dostarczaniu ludziom coraz lepszych, tzn. coraz dokładniejszych i bardziej pewnych, przewidywań służących skutecznemu działaniu.

Karl R. Popper główny cel nauki określa różnie w zależności od kontekstu rozważań. W jednym miejscu celem nauki jest poszukiwanie prawdy prawdoupodobnienie, w innym – poszukiwanie dobrych wyjaśnień, w jeszcze innym – budowanie twierdzeń o wysokiej informacyjnej zawartości z tym, że najczęściej Popper używa w tym sensie określenia "treść teorii".

                                     

5. Klasyfikacja nauk

Klasyfikacja nauk polega na wyodrębnianiu – na podstawie określonych kryteriów – głównych działów nauki, a następnie na ich podziale na dyscypliny szczegółowe. Najczęściej stosowane są kryteria przedmiotowe różnice w przedmiocie badania oraz metodologiczne różnice w metodach badawczych. Ważny jest również rodzaj stawianych problemów i formułowanych twierdzeń oraz sposób uzasadniania twierdzeń, także typ wyjaśniania, zadania i cele. Klasyfikacja jest zawsze podporządkowana określonym celom, takim jak funkcje pełnione przez naukę w społeczeństwie, potrzeby dydaktyki, bibliotekoznawstwa itd. Poszukuje się klasyfikacji naturalnych, to znaczy takich, które grupują nauki podobne pod wieloma względami, ważnymi z określonego punktu widzenia.

Ogólna klasyfikacja nauk.

Schemat ma charakter dychotomiczny z wyjątkiem podziału nauk stosowanych. Na każdym poziomie podziału zastosowano kilka kryteriów. Na przykład przy podziale nauk na matematyczne i empiryczne brano pod uwagę nie tylko przedmiot i metodę, lecz również rodzaj formułowanych twierdzeń i sposób ich uzasadniania.

 • Nauki teoretyczne prowadzą badania podstawowe, czysto poznawcze. Ich głównym celem jest cel teoretyczny. Nastawione są na poszukiwanie prawdy. Jednocześnie dostarczają naukom stosowanym wiedzy wdrażanej do praktyki przemysłowej, rolniczej, medycznej itp.
 • Nauki przyrodnicze – nauki o przyrodzie nieożywionej i ożywionej.
 • IV Nauki społeczno-humanistyczne, to nauki o człowieku jako istocie społecznej oraz o społeczeństwie ludzkim. Należą tu np.: psychologia, socjologia, historia, nauki o kulturze, nauki polityczne, nauki prawnicze prawoznawstwo, językoznawstwo. Niekiedy ten rodzaj nauk nazywany jest zamiennie: "nauki społeczne” lub "nauki humanistyczne”. Zazwyczaj jednak dokonuje się rozróżnienia na "nauki humanistyczne”, czyli nauki o człowieku ustalające fakty oraz "nauki społeczne” odkrywające prawa w społeczności ludzkiej.
 • I Nauki matematyczne zajmują się ogólnymi strukturami, które umożliwiają ścisły ilościowy i jakościowy opis rzeczywistości. Należą do nich matematyka i logika z jej głównym działem – logiką matematyczną, teoria mnogości, algebra, geometria i inne.
 • Nauki empiryczne odwołują się do doświadczenia, tzn. obserwacji, eksperymentu i pomiaru.
 • II Nauki fizyczne zajmują się materią nieożywioną. Należą do nich: fizyka eksperymentalna i teoretyczna, chemia doświadczalna i teoretyczna oraz nauki o Ziemi.
 • III Nauki biologiczne w szerokim sensie badają materię ożywioną. Są to: biologia doświadczalna, teoretyczna i ewolucyjna.

Nauki I - IV, to klasyczne nauki teoretyczne cztery wielkie działy nauk teoretycznych, a współcześnie należy wymienić jeszcze V nauki stykowe oraz VI nauki integracyjne ponieważ nauki stykowe oraz kompleksowe powstają zazwyczaj na styku nauk teoretycznych, to także one same mają charakter raczej teoretyczny.

 • VI Nauki integracyjne kompleksowe można by również nazwać naukami stykowymi, ale w pewnym ogólniejszym znaczeniu. Należą do nich np.: cybernetyka, synergetyka, teoria chaosu, teoria informacji, teoria komunikacji, ogólna teoria układów. Nauki te łączą różne strony zjawisk badanych dotąd nawet przez bardzo odległe od siebie dyscypliny. Cybernetyka, to nauka o sterowaniu i łączności w żywych organizmach i maszynach, we wszelkiego rodzaju układach. To nauka na styku teorii i praktyki po części matematyczna, po części empiryczna, zarówno biologiczna, jak i fizyczna. Z kolei synergetyka, to nauka o procesach samoorganizacji nie tylko w układach żywych, ale też w mechanizmach fizycznych i chemicznych.
 • V Nauki stykowe, to nauki pograniczne, np: biofizyka, chemia fizyczna, biochemia, biogeografia, geofizyka, geochemia. Powstają one na pograniczu dwóch lub więcej nauk klasycznych, zazwyczaj pokrewnych i łączą w badaniach rozmaite aspekty z tych odrębnych dziedzin.

Istnieją dwie przeciwstawne tendencje w rozwoju nauki: tendencja do integracji i dyferencjacji. Dyferencjacja nauk jest procesem dominującym ze względu na nieustannie rozrastające się dziedziny badań i powstające wciąż nowe specjalności.

Nauki stosowane praktyczne, aplikatywne prowadzą badania wdrożeniowe, rozwojowe. Nastawione są na cel praktyczny. Należą tu:

 • VIII – N. rolnicze, w szerokim sensie: nauki ogrodnicze, leśne, rolne.
 • X – N. medyczne: należą tu m.in. podstawowe nauki medyczne, np. anatomia, fizjologia, nauki o zdrowiu, farmacja, a także wiedza fizyczna, biologiczna, psychologiczna, służąca medycynie.
 • IX – N. ekonomiczne: część nauk ekonomicznych należy do nauk społecznych, np. ekonomia polityczna, ekonometria. W tym dziale natomiast mieszczą się nauki ekonomiczne mające bezpośrednie zastosowanie praktyczne, np. ekonomia przemysłu, rolnictwa, handlu.
 • XI – N. pedagogiczne – nauki o wychowaniu, np. dydaktyka, teoria wychowania, oświata dorosłych.
 • VII – N. techniczne, inżynieryjne np. teoria o zmęczeniu materiału.
 • XII – N. rekreacyjne – nauki o sporcie, wypoczynku, rekreacji.

W XVIII i XIX w. nauki stosowane były uważane za gorszy rodzaj nauk, gdyż nauce przypisywano wtedy cele czysto poznawcze, natomiast praktykę, produkcję, technikę "traktowano z góry”.

Na temat klasyfikowania nauk toczą się dyskusje i spory, jednak każda z propozycji klasyfikacji zawiera jakieś mankamenty. Najczęściej dotyczy to nauk z pogranicza różnych dyscyplin. Dynamiczny rozwój nauki sprawia, że każda istniejąca klasyfikacja wymaga modyfikacji i dostosowania do przemian zachodzących w nauce.

                                     
 • Nauki humanistyczne grupa nauk których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego twórczość. Jednak choć ich metodyka nie jest ścisła
 • Nauka Świata Dysku ang. The Science of Discworld książka popularnonaukowa autorstwa Terry ego Pratchetta oraz dwóch naukowców: Jacka Cohena i Iana
 • Nauki prawne zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem. Jako synonimy nauk prawnych
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 roku do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i
 • Nauka o Gównie zespół punkowy z Nowego Tomyśla założony w 1987 roku. Grupa powstała i zadebiutowała w 1987 roku. Zespół został założony przez braci
 • Nauka w Polsce ogół naukowej działalności badawczo - rozwojowej prowadzonej w Polsce dotyczącej nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych, humanistycznych
 • Nauki ścisłe nauki w których ściśle i dokładnie opisuje oraz modeluje się zjawiska, a także weryfikuje się hipotezy za pomocą doświadczeń i dowodów
 • Nauka Świata Dysku II: Glob ang. The Science of Discworld II: The Globe książka popularnonaukowa autorstwa Terry ego Pratchetta oraz dwóch naukowców:
 • Nauk założona w 1724 otwarta w 1725 w Petersburgu jako Akademia Nauk i Sztuk Pięknych, następnie przemianowywana kolejno na: Cesarską Akademię Nauk
 • Doktor nauk ros. доктор наук stopień naukowy nadawany w Rosji w latach 1819 1917 i od 1934 w ZSRR. Stopień naukowy doktora nauk nadawany w Rosji, i


                                     
 • Nauki techniczne w Polsce dzielą się na następujące dyscypliny: architektura i urbanistyka automatyka i robotyka biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • Nauki społeczne nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych
 • Nauka Świata Dysku III: Zegarek Darwina ang. The Science of Discworld III: Darwin s Watch książka popularnonaukowa autorstwa Terry ego Pratchetta
 • Królewska Szwedzka Akademia Nauk szw. Kungliga Vetenskapsakademien została założona w 1739 przez króla szwedzkiego Fryderyka I. Akademia to niezależna
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej FNP niezależna i samofinansująca się polska instytucja pozarządowa typu non - profit z siedzibą w Warszawie. Została
 • Popularyzacja nauki popularyzacja wiedzy działania mające na celu uprzystępnienie wyników badań naukowych oraz przedstawienie problemów nauki szerokiej
 • Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Pałacu Staszica w Warszawie zajmujący się prowadzeniem
 • Otwarta nauka dowolne pobieranie, przetwarzanie i kolportaż treści naukowych dla możliwie jak największej liczby odbiorców przy wykorzystaniu wszystkich
 • Nauka pomocnicza rodzaj dziedziny naukowej, stanowiącej samoistną całość, będący jednak uzupełnieniem wiedzy innej dziedziny. Dziedzin tych nie można
 • Nauki formalne, także: nauki aprioryczne, nauki dedukcyjne w klasyfikacji nauk grupa nauk wyróżniona ze względu na kryterium przedmiotowe. przeciwstawiająca
 • nauk przyrodniczych należą: astronomia biologia nauki biologiczne chemia nauki chemiczne fizyka nauki fizyczne geografia nauki o Ziemi nauki
                                     
 • opublikowanej w 1962 roku to zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki Teorii i pojęć tworzących paradygmat raczej się nie kwestionuje, przynajmniej
 • Nauki pomocnicze historii NPH nauki wspomagające pracę historyka, niektóre z nich mogą być jednocześnie odrębnymi i samoistnymi gałęziami nauki Są
 • Ukraińską Akademię Nauk Jednym z jej zadań jest regulowanie języka ukraińskiego. Zajmuje się również naukami humanistycznymi oraz naukami podstawowymi. Nazwa
 • powszechnie przez środowisko naukowe zbioru twierdzeń, które aspirują do miana nauki lecz nie spełniają jej podstawowych reguł, a w szczególności nie są oparte
 • Centrum nauki oboczne nazwy: muzeum edukacyjne lub muzeum nauki instytucja promująca nowoczesną komunikację naukową. Jej celem jest m.in. rozbudzanie
 • Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk Działalnością Komitetu kieruje 7 - osobowe prezydium
 • Pałac Kultury i Nauki PKiN do 1956 Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina najwyższy budynek w Polsce pod względem wysokości całkowitej znajdujący
 • Centrum Nauki Kopernik w Warszawie skrót: CNK centrum nauki znajdujące się przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie, którego celem jest rozwijanie
 • Nauka latania - polski film psychologiczny z 1978 roku. 9 - letni Tomek wraz ze starszą siostrą Wiesią, młodą lekarką, przyjeżdża na wakacje do ciotki

Użytkownicy również szukali:

interia nauka, nauka angielskiego, nauka ciekawostki, nauka news, nauka po angielsku, nauka rocks, tylko nauka, wp nauka, zaratusztrianizm, Zaratusztrianizm, pochwek, zaratusztrianizm ksika, zaratusztrianizm awesta, zaratusztrianizm inaczej, zaratusztrianizm youtube, zaratusztrianizm stworzenie swiata, zaratusztrianizm pochwek, zaratusztrianizm znani wyznawcy, ciekawostki, wyznawcy, ksika, awesta, inaczej, youtube, stworzenie, swiata, znani, zaratusztrianizm ciekawostki, zoologia, Zoologia, lena, arystotelesa, ubrania, praca, studia, zoologia lena, zoologia arystotelesa, zoologia uw,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Tylko nauka.

Nauka pływania – OSiR Żoliborz Ośrodek Sportu i Rekreacji. Efekt cieplarniany na Ziemi, Wenus i Marsie. Uproszczone opisy zjawisk fizycznych ułatwiają ich zrozumienie, ale niekoniecznie nadają się do poważnych. Wp nauka. Nauka do testów na prawo jazdy. Dzień dobry. Ostatnio dręczy mnie problem dyftongów. Najpierw usłyszałam, jak znajoma mówi nałka w znaczeniu nauka. Tu byłam jestem? pewna,. Nauka po angielsku. Nauka pływania Aquapark Fala. Strona główna Badania i nauka. się w gronie laureatów siódmej edycji konkursu ETIUDA, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.


Interia nauka.

Duolingo Najlepszy na świecie sposób na naukę języka. Technologiczne badania roboty neurobiologia Chiny człowiek odkrycie energia medycyna informatyka fizyka kwantowa nauka futurystyka biologia technologia. Nauka rocks. Nauka o klimacie. nauk. Centrum Kształcenia NAUKA w Pile zaprasza do zapoznania się z ofertą szkół policealnych, zawodowych i kursów!.


Nauka news.

Nauka w Polsce Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dziennik Naukowy to portal informacyjny zawierający najnowsze ciekawostki ze świata nauki. Wejdź na nasz serwis i sprawdź wiadomości naukowe dotyczące. Nauka angielskiego. Kursy języka niemieckiego, nauka Szczecin. Doskonała nauka – monografie. 14 listopada 2019. Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór do programu Doskonała nauka.

Nauka Polska.

Nauka Kosmos, gwiazdy, planety, medycyna, technologie, cywilizacja, gadżety… Przegląd najważniejszych informacji ze świata nauki. Poznaj najnowsze. Kapitan Nauka: zabawki edukacyjne dla dzieci. Nie posiadasz konta? Zarejestuj się. Zaloguj z OPI PIB Zaloguj z ORCID ID. Logując się akceptujesz regulamin serwisu. N A.


Nauka - wiadomości ze świata nauki.

Celem systemu jest wspomaganie samodzielnego opanowywania wiedzy przez studentów i uczniów. Wykorzystywanie systemu zwiększa efektywność. Nauka Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu. BIP! BIP! BIP! Tradycyjny alarm to tortura dla mózgu. Lepiej budzić się przy muzyce Tomasz Domański 04.02.2020. 4 interakcje Artykuł Nauka. Nauka 2016 Oryginalny PL online VOD. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2019 r. o ustanowieniu programu Doskonała nauka i naborze wniosków. Nauka - Tygodnik Polityka. Niesamowite zdjęcie pokazało, jak wygląda z bliska powierzchnia Słońca. Morgan McFall Johnsen 24 757. Zegar zagłady symbolicznie odlicza.


Doskonała Nauka Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Oraz Amerykańskim Języku Migowym i opanuj sztukę komunikacji za pomocą gestów. Aby rozpocząć naukę, na liście poniżej wybierz interesującą Cię lekcję. Learn Tutlo. Serwis Nauka w Polsce ma za zadanie popularyzację polskiej nauki. Można na nim znaleźć wiadomości takie jak: osiągnięcia polskich naukowców, wydarzenia​. A.uj. Cafe Nauka Uniwersytet Kraków. Koronawirus 2019 nCoV Chiny: Ponad dwa tysiące nowych przypadków wirusa z Wuhan 6. Kraj Wycięto drzewa na chronionym obszarze pod Wrocławiem. Nauka Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego. Scientists people related to polish science, with academic degree of Doctor or without any degree, who acted as research leaders or served as management. Login: Nauka Lublin TVP Lublin. Baza ogłoszeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Nauka Wiadomości.

Zobacz synonimy słowa nauka w najlepszym słowniku synonimów języka polskiego. Najstarszy gatunek żółwia, jaki zna nauka. Szczątki mają ponad 215. Skuteczna nauka słówek. Angielski, Niemiecki Ponadto sesje nauki uczniowie mogą wykonywać na tablecie lub telefonie. 2 Czy udział w Programie Insta. Lekcje Migam. Dzięki naszej darmowej aplikacji mobilnej lub stronie internetowej każdy w ciągu kilku minut może zacząć naukę z Duolingo. Ucz się skutecznie ponad 30. Wiadomości Nauka. Continue with. Continue with. Email address is required. Password is required. LOG IN. Forgot password? Create account.

Nauka Polska OPI PIB Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Specjalnie dla Państwa organizujemy indywidualne lekcje nauki i doskonalenia pływania odnoszące się do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Zajęcia z. Nauka Business Insider. Nauka w formie zabawy przychodzi dzieciom łatwiej, dlatego Squla jest dobrym sposobem na start nowego semestru! Nauka przez zabawę – naprawdę działa!.


Home Squla – nauka przez zabawę naprawdę działa!.

Teksty naukowe tygodnika Polityka. NAUKA I MEDIA 2019: Jak mówić o… Centrum Nauki Warszawa. Chcemy, żeby w mediach było jak najwięcej nauki. Ważnych tematów, naukowców w roli ekspertów i autorów. A także naukowego podejścia do rzeczywistości.


Media Nauka Portal Edukacyjny.

Nauka Polska. Czym jest serwis Nauka Polska? Jest to najstarsza baza danych OPI, prowadzona od 1990 roku, a od 1999 roku udostępniana bezpłatnie w sieci​. Konstytucja dla Nauki – ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Fińscy obserwatorzy zorzy polarnej odkryli nową formę tego zorzy polarnej tworzącej wielokilometrową pasiastą kurtynę. Przy współpracy z badaczami.


Nauka RMF 24.

To robimy w Crazy Nauce. Najnowsze Jak pisać o nauce lekko, przyjemnie ale też mądrze czyli Kosmiczne rozterki. 18 11 2019. Recenzje. Wszyscy kłamią. Dziennik Naukowy: Wiadomości i niesamowite ciekawostki ze. Konstytucja dla Nauki prawo o szkolnictwie wyższym. Impuls do przeprowadzenia reformy wyszedł z samego środowiska akademickiego. W prace nad ustawą. Otwarta Nauka. Nauka wiadomości naukowe z całego świata. Poznaj najnowsze badania naukowe i odkrycia. Medycyna, kosmos, nowe technologie poznaj przełomowe​. Testy i nauka. Z naszymi wykładami testy to formalność. Kapitan Nauka to edukacyjna seria obejmująca zagadki, gry i książeczki wspomagające rozwój dziecka poprzez kreatywną zabawę. Nauka i technologia Noizz. Interesujesz się najnowszymi osiągnięciami w świecie nauki? Potrafisz w ciekawy sposób podzielić się swoją pasją? Dla Ciebie stworzyliśmy platformę.

Badania i nauka Strona główna Politechnika Warszawa.

71 rodzin poddano badaniom, żeby sprawdzić, jakie zachowania rzeczywiście pomagają małym dzieciom w nauce mowy. Okazało się, że najbardziej skuteczny​. Nauka Wprost. Poznaj technikę pływania pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Wiele grup​, tworzonych z myślą o różnym wieku uczestników! Zapisz się już dziś do. SuperMemo: Kursy angielskiego i niemieckiego, nauka słówek i. Polscy uczeni odkryli najstarszy gatunek żółwia, jaki zna nauka. Szczątki z Poręby mają 215 mln lat. Szczątki żółwia Proterochersis porebensis zostały.


Zaratusztrianizm inaczej.

Fragile. Pismo kulturalne Zaratusztrianie w Europie. Starożytna. Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Wydział Filozoficzny UJ. słowa kluczowe: cywilizacja europejska, religia, Bliski Wschód, zaratusztrianizm, kamienie.


Zoologia leśna.

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Zobacz listę audycji, które zawierają tag zoologia. Posłuchaj m.in. Informacje TOK FM, OFF Czarek, Człowiek 2.0, Radiowa Akademia Nauk, OFF Czarek, OFF​. Zoologia praca. Lin. Sklep wędkarsko zoologiczny Wędkarstwo, Zoologia. Efektowny album o zwierzętach dziennych i nocnych w dziesięciu fascynujących miejscach na Ziemi. Spójrz przez kolorowe soczewki, aby odkryć ich sekrety!. Zoologia książka. Zoologia – książka czynu dla młodocianych przyrodników – Crazy. Korepetycje z zoologii kurs szkolny a uniwersytecki. Potrzebny korepetytor z zoologii szczegółowe ankiety korepetytorzy tutaj Nauczyciele na Buki.


Medycyna weterynaryjna wrocław.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Tłumaczenie medycyna weterynaryjna w słowniku polsko angielski w Glosbe wielojęzycznym darmowym słowniku online. Medycyna weterynaryjna kompendium. Medycyna weterynaryjna Archives Mieszko Eichelberger. Medycyna Weterynaryjna Veterinary Medicine Science and Practice. Wyszukaj prace w tym źródle: opracowane w latach: 2019. 2018. 2017. 2016. 2015. Medycyna weterynaryjna kraków. Praca Konsultant Medyczny Dział Medycyna Weterynaryjna. Wydział Medycyny Weterynaryjnej jest jednym z 18 wydziałów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Został utworzony w 1967 roku. W związku z.

Numerologia 7.

Numerologia najlepsze oferty na. Brzmi to jakbyśmy mówili o algebrze, a przecież jest znaczna różnica między tymi dziedzinami. Numerologia, w przeciwieństwie do żelaznych zasad matematyki. Numerologia 4. NUMEROLOGIA – Rubikon Wings. Drogi czytelniku, jeżeli czytasz tą książkę to najprawdopodobniej zaciekawiła cię niezwykła dziedzina Numerologii. Jest ona fascynująca jednakże rządzi się. Numerologia jak obliczyć. Numerologia droga życia, Rekus Henryk Studio Astropsychologii. W tym miejscu będę prezentowała swoją wiedzę z dziedziny numerologii. Numerologia obecnie pozwala mi lepiej zrozumieć Wasze problemy i Waszą sytuację.


Krótka historia nauki chomikuj.

Krótka historia nauki o podejmowaniu decyzji Harvard Business. Cena 20.42 Krótka historia nauki, ISBN 9788377735565, William Bynum, Fascynująca podróż po różnych dziedzinach nauki dla młodszych i. Historia nauki książki. Kategoria:Historia nauki – pedia, wolna encyklopedia. Nauka jest wspaniała. Opowiada nam o nieskończonym kosmosie, mikroskopijnych organizmach, ludzkim ciele i dziejach naszej planety. Zawsze zajmowała. Książki: Z historii nauki nauka książki Księgarnia BookMaster. Alan Turing przeszedł do historii jako prekursor komputerów i człowiek, dzięki któremu rozszyfrowano Enigmę. Jak poinformował w poniedziałek Bank Anglii ten.


Obiekt zainteresowań paleontologa.

Tag Paleontologia Wiadomości. Paleontologia i archeologia to dwa często mylone ze sobą pojęcia. Obie dziedziny nauki choć odnoszą się do minionej przeszłości – paleontologia od gr. Paleontologia a archeologia. Paleontologia w Po. 150 mln lat, odkryli paleontolodzy pod Iłżą Mazowieckie. Szczątki tych największych, jurajskich drapieżników morskich odkryto w Europie do tej pory tylko w.


Naukowiec który bada mahometanizm.

Naukowiec – zawód, a może styl życia? VII Liceum Ogólnokształcące. Są też osoby, które próbują zająć się oboma celami. Do niedawna połączenie tych dwóch dróg było trudne. Młody naukowiec wyjeżdżał na zagraniczny staż do​. Jakie cele stawia sobie naukowiec. Naukowcy – Uniwersytet Wrocławski. Dr inż. Tomasz Brynk z Wydziału Inżynierii Materiałowej został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii naukowiec. Jestem naukowcem. Naukowiec z AGH w zarządzie Międzynarodowej Asocjacji. Bartosz Bednarczyk: rozpędzam się w logice i teorii baz danych Bogusław Pawłowski: Gdyby szympans umiał mówić… Marcin Czub: Ból można oswoić.

Metoda naukowa w nauczaniu biologii.

Koncepcja idealizacji a Marksa metoda naukowa. Studium. Citation: Kocikowski A., Koncepcja idealizacji a Marksa metoda naukowa. Studium metodologiczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1988, s. 173. Metoda naukowa galileusza. Metoda Naukowa dr Neuronowski. Nauka mnie fascynuje. Najbardziej fascynuje mnie w niej to jak przekonująco brzmią kompletne niedorzeczności, kiedy są oparte na metodzie naukowej. Metoda naukowa chemia. Najlepsze obrazy na tablicy Metoda naukowa 14 Metoda. Metoda naukowa. Ludzkość, to prymitywny i głupi gatunek. Czasami można odnieść wrażenie, że także beznadziejny gatunek. Ludzkość, jak.


Współczesne nurty filozoficzne.

Filozofia nauki Wydawnictwo Petrus. Wprowadzenie. Nasz rodzimy fizyk i kosmolog czyni tutaj metodologiczny krok w tył, by z punktu widzenia.


Stosowane nauki społeczne.

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Nauki społeczne. Autor: Koziarski Stanisław, Wróbel Radosław Socjologia regionu i społeczności lokalnych. Antologia. Socjologia regionu i społeczności. Nauki humanistyczno społeczne. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Nauki społeczne w księgarni internetowej Gandalf. Szeroka oferta i niskie ceny na.pl!. Doktor nauk społecznych. Nauki społeczne a nauki przyrodnicze. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zarejestruj się Zaloguj się Bogucki Wydawnictwo Naukowe.


10 nauk przyrodniczych.

Relacja: O czym mówią, a o czym nie mówią nauki przyrodnicze. Termin nauki przyrodnicze to dość mało precyzyjne określenie nauk ścisłych, które zajmują się opisywaniem i badaniem różnorodnych aspektów. Nauki ścisłe. 11 edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Nauki Przyrodnicze na Scenie. Bazy i serwisy tematyczne turystyka, hotelarstwo, nauki przyrodnicze Biblioteka Nauki CEON – wspólne wyszukiwanie w polskich bazach AGRO, BazEKON,.

Czasopisma naukowe biologia.

Czasopisma naukowe Collegium Humanum Szkoła Główna. Ministerstwo Nauki ujawniło szczegóły układania listy naukowych czasopism punktowanych. Okazuje się, że czasopismo IPN Pamięć i. Punktacja czasopism naukowych. Czasopismo Drewno. Czasopismo naukowe Świat Idei i Polityki ma już prawie dwie dekady tradycji. Zaczęło ono być publikowane od 2001 r. przez Instytut Nauk Politycznych.


Pokojowa nagroda nobla 2019 nominacje.

Znamy laureatów Pokojowej Nagrody Nobla! RMF Classic. Pokojowa Nagroda Nobla 2015 to spore zaskoczenie, bo kwartet nie jest Wiadomo, że w skład tegorocznego laureata pokojowego nobla. Laureaci pokojowej nagrody nobla 2019. Konkurs Śladami Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla Oddziały. Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, którzy w Chicago obradowali na dorocznym szczycie, w końcowej deklaracji w środę wezwali do dalszej.


Medal fieldsa wymagania.

Tajemniczy geniusz z Petersburga Nauka rp.pl. Moim zdaniem poniższe cytaty w pełni uzasadniają przyznanie naszym kolegom zaszczytnego wyróżnienia za wybitny wkład w przewietrzenie. Medal fieldsa podobne wyszukiwania. Medal Fieldsa MiNI PW. Naukowcy MPG otrzymali 16 nagród Nobla i jeden Medal Fieldsa. W 2006 dodatek Higher Education magazynu The Times uznał Towarzystwo Maxa Plancka.


Nagroda Nevanlinny Słownik polsko francuski Glosbe.

2016 05 19. Publikacje Konferencje Doktoranci Granty Nagrody Nevanlinna Pick interpolation problem in the ball, T AM MATH SOC vol. 370 ​2018. News: EPT Kopenhaga – Final Table i zwycięzca PokerStrategy PL. Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznało coroczne nagrody Nagroda Nevanlinny nagroda przyznawana od 1982 roku na. WSOPE: Hairabedian wygrywa, rozpoczął się event Mix Max. Po odbiór nagród zapraszamy w sobotę 3 lutego na WMI UAM na godz. Nevanlinna, Fiński matematyk, jego nazwiskiem nazwano nagrodę przyznawaną za. Bogdan Miś: Działo się 97 – Studio Opinii. Z nas, miał doznać ulgi w nagrodę za uległość. Były przykłady apatii i zastosowania. Są to: analiza zespolona w tym interpolacja ŕ la Pick Nevanlinna,​. Jon Kleinberg. Podczas ceremonii otwarcia wręczane są Medal Fieldsa, Nagroda Nevanlinny, Nagroda Gaussa i Medal Cherna. Inicjatorem pierwszego Kongresu był Henri.

Protokół z dn. 28 listopada 2018 r. Komitet Matematyki PAN.

I Alfreda Lotki – a nie rozkład normalny Carla Friedricha Gaussa. w nauce ​publikacje, cytowania, zewnętrzne finansowanie i nagrody. Rachuba świata HBO Polska. Возможно, вы имели в виду:. Nagroda im. Karla Dedeciusa Historia Polski. Jako swego rodzaju nagroda pocieszenia pozostało mu członkostwo i W 1833 roku książę matematyków, sam wielki Carl Friedrich Gauss,.


Profesor Robert Trivers z wykładami we Wrocławiu Nasze Miasto.

Alexey Vikhlinin i znany laureat Nagrody Crafoorda 2008, Rashid Sunyaev, przypuszczali, że jeśli poprawiłaby się rozdzielczość obrazów. Tajemnicze promieniowanie a.pl. Otrzymał wiele wyróżnień za swoje prace, w szczególności National Medal of Science, Nagrodę Crafoorda oraz dwukrotnie Nagrodę Pulitzera. Więcej. Edison, Mendelejew, Czechow i Twain. Nagroda Noble to historia. Matematyczny odpowiednik Nagrody Nobla przyznawany jest od 1936 Watermana 2008, nagrodą Nemmersa, nagrodą Crafoorda 2012. Medal Sylvestera – pedia:Strona główna. Autorem wystawy jest Adold Seilacher, światowej sławy paleontolog, laureat nagrody Crafoorda, będącej odpowiednikiem nagrody Nobla w.


Luke Shaw Statystyki, dane osobiste, informacje PiłkaNożna.pl.

Politycy i pieluszki powinny być często zmieniane z tych samych powodów. Sir George Bernard Shaw nagroda Nobla z literatury 1925. Nagrodą występ na deskach Teatru Polskiego Teraz Ostrołęka. Przełom w produkcji Płytki dywanowe Shaw posiadają unikatowe podłoże Ecoworx. Ecoworx otrzymał Certyfikat MBDC czyli C2C, a także nagrodę U.S.


Dermot Turing otrzymał nagrodę Strażnika Pamięci 2019 w.

Co prawda przemysł IT ma swoje laury, nieoficjalnie porównywane do nagród Nobla. Wśród najważniejszych wymienia się: A.M. Turing Award. Jak stworzyć bota na Messengera? Rysuję fejsbuki. Wpisy opisane tagiem: Nagroda Turinga. 15 interakcji Artykuł Technologie Warto posłuchać, co dzisiaj mówi ojciec chrzestny Internetu Rafał Gdak 05.04.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →