Poprzednia

ⓘ Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w Łodzi
Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w Łodzi
                                     

ⓘ Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w Łodzi

Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w Łodzi – muzeum miejskie powstałe w 1959 r., gromadzące wszelkiego rodzaju pamiątki z zakresu dziejów polskiego i regionalnego ruchu robotniczego. Obecnie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Ekspozycja w budynku głównym przy ul. Gdańskiej 13 udostępniona 15 października 1960 roku.

                                     

1. Historia

Idea utworzenia w Łodzi ogólnopolskiego "Muzeum Robotniczego” powstała około połowy 1947 r., z inicjatywy nowych sił politycznych prawdopodobnie przede wszystkim z kręgu PPR, aktywnie przebudowujących w tym czasie strukturę polityczną, gospodarczą i społeczną powojennej Polski na państwo socjalistyczne. Muzeum miało być formą historycznego uzasadnienia prawa do takich działań oraz upamiętniać długoletnie zmagania proletariatu z kapitalistami i reakcją. Była to inicjatywa oparta na doświadczeniach funkcjonowania podobnego typu muzeów na terenie ZSRR, do czego wyraźnie odwoływano się w opublikowanych założeniach programowych przyszłego muzeum, wskazując na frekwencję jaką cieszą te muzea, ich wysoki poziom merytoryczny oraz fakt, że są jedynymi w Europie.

Muzeum miało powstać w centrum Łodzi, w specjalnie dla niego wybudowanym gmachu, na którą to inwestycję Ministerstwo Kultury i Sztuki na rok 1948 przeznaczyło ówczesnych 10 mln złotych. Miała być to placówka miejska, dotowana przez państwo. Powstały dwa komitety organizacyjne: w Łodzi i Warszawie. Władze Łodzi zapowiedziały przekazanie dla grupy łódzkiej organizatorów tworzącego się muzeum 8-pokojowy lokal. Pomimo tych konkretnych decyzji i działań do utworzenia w Łodzi "Muzeum Robotniczego” w tym czasie nie doszło prawdopodobnie z przyczyn finansowych i innych pilniejszych zadań związanych z odbudową Polski i Warszawy. Gdyby wtedy powstało, byłoby pierwszym tego rodzaju muzeum w Polsce. Wybierając Łódź na jego pomieszczenie, zapewne brano jej usytuowanie w centrum Polski, fakt, że tak duże miasto nie zostało praktycznie zniszczone podczas minionej wojny oraz znaczące tradycje komunistycznego ruchu robotniczego w tym mieście, co było częściową prawdą, ponieważ pierwszoplanową rolę w jego organizacji odgrywała Polska Partia Socjalistyczna.

Do tamtej idei powróciła w II poł. lat 50. XX w. grupa łódzkich weteranów ruchu robotniczego oraz pracowników Referatu Historii Partii Komitetu Łódzkiego PZPR, która zyskała akceptację jej realizacji kierownictwa władz partyjnych w Łodzi, które zleciły jej realizację władzom miasta. Sprzyjającym momentem był pusty w tym czasie budynek b. więzienia u zbiegu ówczesnych ulic Gdańskiej i Obrońców Stalingradu obecnie Legionów, z którego kilka lat wcześniej wyprowadziła się Wojewódzka Szkoła Milicji Obywatelskiej w Łodzi.

Muzeum powstało w 1959 r. wspólną decyzją Sekretariatów Komitetu Łódzkiego i Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łodzi a przede wszystkim uchwałą Prezydium Rady Narodowej w Łodzi nr 26/217/58 z 8 lipca 1958 roku. Praktyczne prace organizacyjne rozpoczęto w styczniu 1959 r. pod nazwą "Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w Łodzi” MHRR-Łódź, na bazie zbiorów Referatu Historii Partii Komitetu Łódzkiego PZPR. Jego Biuro Organizacyjne pomieszczono w budynku przedwojennej mykwy przy ul. Gdańskiej 75. Natomiast na główną siedzibę władze miasta przeznaczyły wspomniany już wyżej budynek byłego więzienia przy ul. Gdańskiej 13 u zbiegu ówczesnych ul. Gdańskiej i Obrońców Stalingradu, dziś Legionów oraz, jako oddział, teren byłego więzienia policyjnego z okresu II wojny światowej na Radogoszczu. Jego pierwszymi pracownikami zostali: dyspozytor Juliusz Grabik i adiunkt Zakładu Historii Uniw. Łódzkiego – mgr Stanisław Mierzejewski, który został jego pierwszym dyrektorem. Równocześnie powstała Rada Muzealna pod przewodnictwem ówczesnego posła – Eugeniusza Ajnenkiela. Według Izydora Hałasa, ówczesnego kierownika Referatu Historii Partii Komitetu Łódzkiego PZPR i prawdopodobnie jednego z głównych pomysłodawców takiego muzeum, powstanie muzeum miało przyczynić się do stworzenia warunków badawczo-naukowych dla opracowania oraz spopularyzowania historii i tradycji ruchu robotniczego, a także udostępnienia zwiedzającym pamiątek z czasów rewolucyjnej działalności. Również sama siedziba muzeum miało być świadectwem historii ruchu robotniczego.

Po generalnym remoncie, przystosowującym budynek przy ul. Gdańskiej do nowej funkcji, muzeum zostało otwarte 16 października 1960 roku. W otwarciu uczestniczył ówczesny Przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki. W momencie powstania muzeum teren byłego więzienia nazistowskiego na Radogoszczu stał się jego oddziałem. Nowo powstałe Muzeum było jednym z wielu podobnych tworzonych w tym czasie na obszarze całej Polski, dla dokumentacji dziejów polskiego ruchu rewolucyjnego lub robotniczego, przede wszystkim w dużych ośrodkach przemysłowych, np. w Warszawie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Robotniczego, na Śląsku np. w Dąbrowie Górniczej – Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Aleksandra Zawadzkiego, czy w Poznaniu Muzeum Historii Ruchu Robotniczego; od 16 grudnia 1997 r. – Muzeum Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych. W Łodzi było podówczas jedynym w pełni historycznym – jakkolwiek już od 1955 r. funkcjonowało specjalistyczne Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – i z tego powodu w sferze jego zainteresowań znalazła się też pośrednio szeroko pojęta problematyka historii miasta, dzięki czemu i jego pracownikom zachowało się do dziś wiele unikalnych zdjęć, dokumentów i muzealiów, które w innej sytuacji mogłoby ulec zniszczeniu lub zagubieniu obecne Muzeum Miasta Łodzi powstało dopiero w październiku 1975 r. Stąd jego znaczenie w dziejach łódzkiego muzealnictwa, pomimo głównego – ideologicznego – celu działalności, jest trudna do przecenienia. Pośrednio świadczą o tym przygotowywane w nim wystawy czasowe, szczególnie po przełomie politycznym w 1989 roku.

W połowie lat 70. XX w. muzeum realizowało ogólnopolski program tworzenia zakładowych "Izby Tradycji i Perspektyw” zainicjowany przez Komitet Centralny PZPR. Program, w generalnym założeniu ideologiczno-propagandowy, przyczynił się do zachowania, we wszystkich zakładach gdzie był realizowany, wielu pamiątek z ich dziejów, pozostających w zakładowych archiwach lub zbiorach ich pracowników, które mogłyby zostać zniszczone w trakcie intensywnych procesów modernizacyjnych. Często równolegle powstawały mniej lub bardziej obszerne publikacje o ich dziejach. Praca nad organizacją "izb” w jakimś zakresie przyczyniła się do rozbudzenia zainteresowania dziejami zakładów wśród ich pracowników. W Łodzi pracownicy MHRR zrealizowali zakładowe ekspozycje m.in. w Zakładach Przemysłu Pasmanteryjnego "Bonax” otwarcie 25 lutego 1977, Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Stanisława Dubois otwarcie 25 lutego 1977, Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego im. P. Findera "Pafino” otwarcie 25 kwietnia 1977, Przędzalni Czesankowej "Arelan” otwarcie 17 stycznia 1977, Fabryce Osprzętu Samochodowego "Polmo” otwarcie 22 kwietnia 1978, Zakładach Przemysłu Jedwabniczego "Pierwsza” otwarcie 4 maja 1978 oraz w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Łodzi otwarcie ok. stycznia 1978.

5 września 1981 r. udostępniono do zwiedzania wewnętrzny dziedzinie byłego więzienia, tzw. spacernik, na którym jest eksponowana rekonstrukcja carskiej kibitki.

Zważywszy na obszary działalności wystawienniczej i naukowej, decyzją nr 50/84 prezydenta Łodzi z 13 czerwca 1984 r., w sprawie zmian w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Łodzi, "z urzędu” jego sekretarzem miał być odtąd wicedyrektor Muzeum, a dyrektor – przewodniczącym Komisji Wydawniczo-Informacyjnej.

W 72. rocznicę urodzin Władysława Gomułki 1905–1982, 18 lutego 1987 r., muzeum nadano jego imię. Z tej okazji ukazała się 8-stronnicowa jednodniówka "Towarzysz Walki i Pracy. O Władysławie Gomułce”, ale ze względu na rozwijającą się podówczas dynamicznie sytuację społeczno-polityczną w Polsce, osoba patrona nie była szczególnie eksponowana, nie zdołała zakorzenić się szerzej w świadomości łodzian i nie przeszła do nowej nazwy muzeum.

1 stycznia 1990 r., na bazie zbiorów tego Muzeum, ale z gruntownie zmienioną formułą i głównymi celami działania, utworzone zostało "Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi” MTN-Łódź. Szczęśliwie nie doszło wtedy do parcelacji bogatych zbiorów z poprzedniej formuły działania, co obecnie ułatwia historykom nowe badania nad dziejami idei socjalistyczno-komunistycznej w Łodzi i w Polsce oraz dziejów samego miasta.

                                     

2. Dzieje głównego budynku muzeum

Muzeum zostało pomieszczone w dawnym budynku carskiego więzienia zbudowanym w latach 1883–1885, przy ówczesnej ul. Długiej dziś Gdańska. W momencie uruchomienia był to pierwszy, specjalnie zbudowany, tego rodzaju obiekt w Łodzi. Do tego czasu aresztantów cywilnych przetrzymywano w budynku ratusza miejskiego przy obecnym pl. Wolności. Przez kilka pierwszych miesięcy funkcjonowania formalnie areszt sądowy i śledczy, z dniem 30 III 1886 r., podniesiony do rangi więzienia. Odtąd jego oficjalna nazwa brzmiała "Łodzinskaja tiurma” Więzienie łódzkie.

Od momentu powstania do wybuchu II wojny światowej było to więzienie koedukacyjne. Podczas okupacji niemieckiej w Łodzi wyłącznie kobiece Polizeigefängnis für Frauen; Polizeigefängnis Danzigerstrasse; Frauen-Gefängnis Danzigerstrasse i takim pozostało także po jej zakończeniu. Po likwidacji funkcji więziennej i przeniesieniu więźniarek do zakładu karnego przy ul. Sterlinga 16, została tu umieszczona Wojewódzka Szkoła Milicji Obywatelskiej, która funkcjonowała przez następne sześć lat. Po jej przeniesieniu w inne miejsce budynek stał przez kilka lat pusty, aż w końcu został przekazany uchwałą Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi z 8 lipca 1958 tworzącemu się Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego.

Budynek przy ul. Gdańskiej wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A/20 decyzja z dnia 20 stycznia 1971.

                                     

3. Dyrektorzy muzeum

Dyrektorami muzeum od 1969 do czasu zmiany nazwy i formuły działania i zbiorów byli:

  • Stanisław Mierzejewski 1959–1968
  • Tadeusz Czapliński 15 XII 1969 – 31 VIII 1974; nast. kier. oddz. "Radogoszcz”, od 1 IX 1974 do 28 I 1979
  • Henryk Siemiński 1986–1992 – p.o. dyrektora Muzeum
  • Maria Ojrzyńska 1980–1986
  • Izydor Hałas 1 X 1974 – 1980

Użytkownicy również szukali:

Rewolucyjnego, Ruchu, Historii, odzi, Muzeum, Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w odzi, muzeum historii ruchu rewolucyjnego w łodzi,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Zarząd Wojewódzki w.

Od 1 stycznia 1990 – najdłużej funkcjonujące w Łodzi muzeum o profilu historycznym, powstałe w 1959 pod nazwą Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego. EKSLIBRISY MUZEÓW W POLSCE – wykaz – EKSLIBRIS POLSKI. W pomieszczeniach tych otwarte zostało Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego, przekształcone w 1990 r. w Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Halina. Remont w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Po. Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego, dziś Muzeum Tradycji Niepodległościowych przy ul. Gdańskiej. Muzeum Miasta Łodzi rep. Grzegorz. 1094 Oferta – oferta handlowa Wydawnictwa Naukowego PWN. Łódź – największy w II połowie XIX w. ośrodek przemysłowy w Królestwie w budynku dawnego więzienia Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego, które.


Określenie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz.

Szawa, Muzeum Historyczne Łódź 1964. Szereg nagród w konkursach i na wysta wach. Prace w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Lenina, Muzeum Historii. Polskiego Ruchu Rewolucyjnego w Warszawie i Łodzi. 22. Matka, olej. O niepozornym więzieniu na Gdańskiej Łódź naszym okiem. G Zarządzie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 2 objętych układami 8 Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w Łodzi. 9 Muzeum Martyrologii i Walki w. 5a14324911785.pdf Zachęta. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi jest najdłużej początki sięgają roku 1959, kiedy powołano do życia Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego. Łódzka Odznaka Turystyczna – Polskie Towarzystwo PTTK Łódź. Stanisław Osiecki 1875 1967. Polityk z pasją, Mateusz Ratyński, Muzeum historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2020. Promowana książka autorstwa.


Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi Przewodnik.

A. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi M. Mauzoleum i muzeum na Radogoszczu w Łodzi Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w Łodzi. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi IAUŁ. Żebyś wszystko miał w jednym miejscu Żebyś wiedział co Łódź ma do Z tych samych środków powstało Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego, w którego.

ZA 2016 R. Muzeum Tradycji Niepodległościowych.

Pierwotna nazwa placówki to Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego, a od 1990 r. nosi nazwę Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Główny. Pistolety skradzione z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Historyk sztuki znalazł się w Łodzi w 1964 roku. Jego pierwsza praca to kilka miesięcy w wówczas Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego,. Pomnik Kościuszki w Łodzi Portal historyczny historia. Jego początki sięgają 1959 r., kiedy powołano do życia Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego. Na siedzibę nowej placówki wybrano budynek dawnego. Uchwala Nr PNIK I.4102.9.2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. Dziennik. Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w 1962. Dawniej więzienie, po II WŚ Muzeum Hi 1960 1965. Fragment ekspozycji Muzeum Tradycji N 2009. Łódź​.


Kategoria:Muzea w Łodzi – pedia, wolna encyklopedia.

W 1960 roku otworzono tu Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego, które przekształcono w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Muzeum Miasta Łodzi. Żydzi w Łodzi w latach zaborów 1793 1914. Wydział Historii Partii Komitetu Łódzkiego PZPR, Archiwum Państwowe w Łodzi, Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w Łodzi. Warszawa PWN, 1985. Muzeum Tradycji Geocaching Opencaching Polska. Po likwidacji więzienia funkcjonowała tutaj Wojewódzka Szkoła MO a w 1958 r. obiekt przekazano na potrzeby Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego, które.


Zasady wynagradzania pracowników upowszechniania kultury.

W 1960 roku Muzeum Historii Włókiennictwa, bo tak pierwotnie brzmiała jego nazwa, stało się samodzielną instytucją. Pomysł na stworzenie muzeum włókiennictwa w Łodzi, która od XIX w. była tkaczy łódzkich, którzy w rewolucyjnym uniesieniu niszczyli maszyny należące do łódzkich Prezentacja maszyn w ruchu. MUZEUM HISTORII RUCHU REWOLUCYJNEGO ŁÓDŹ 1973. I Sztuki, Jerzy Banach dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, Stanisław Mierzejewski dyrektor Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w Łodzi, prof. Nie żyje Antoni Szram Radio Łódź. Formalnie muzeum zaczęło działać na początku 1959 roku pod nazwą Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego. Wszystko zmieniło się pierwszego stycznia. Andrzej Kotecki Bibliografia zawartości rocznika Muzea Walki. Sprawdź aktualny repertuar Muzeum Więzienia Pawiak. Muzeum Więzienia Pawiak jest jednym z oddziałów Muzeum Niepodległości w Warszawie. 28 listopada 1965 r. jako oddział Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego.


W słynnym Liście otwartym do Europejczyków Denis de Rougemont.

Ex libris Muzeum Historii Miasta Łodzi, Jerzy Stanecki, C3, 1977, 73 x 100. Ex libris Biblioteki Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w Łodzi, Leszek Rózga,. Kurs: przewodnik turystyczny po łodzi Centrum Inicjatyw na rzecz. W dniu 15 pażdziernika 1960 r. nastąpiło otwarcie Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego. Z dniem 22 marca 1990 r. decyzja Prezydenta m. Łodzi o powołaniu. Łódzkie roczniki historyczne cejsh. Sa to: JANINA BALCERZAK dyrektor Muzeum Historii. Polskiego Ruchu Rewolucyjnego w Warszawie. JERZY CZAJKOWSKI. dyrektor Muzeum Budownic.


Muzeum Tradycji Niepodległościowych Turystyczny Portal Łodzi.

Od 1958 roku funkcjonuje w budynku muzeum, wcześniej nazywane Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego. Istnienia szkoły dla MO nikt na elewacji nie. Łódź Muzeum Tradycji Niepodległościowych stare zdjęcia, mapa. Najstarsze muzeum historyczne w Łodzi. Jego początki sięgają roku 1959, kiedy powołano do życia Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego.


Co warto zwiedzić w Łodzi? Gdzie zjeść w Przewodnik po Łodzi.

Sebastian Adamkiewicz, Historia Poszukaj. Muzealnik, adiunkt w dziale historycznym Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. dziejów polskiego ruchu rewolucyjnego, historii tożsamości i propagandy, oraz kultury elit władzy. Arcydzieła malarstwa holenderskiego XVII wieku ze zbiorów. Muzeum Historii Ruchu. Rewolucyjnego w Łodzi. Przedmiot. Pistolet Parabellum 11. WZ P 08. Szkoła. Dział Muzealia. Materiał i technika metal, drewno. Jadwiga Janus Facebook. Tablica upamiętniająca pobyt Józefa Piłsudskiego w Łodzi i jego w nim siedzibę nowopowstałe Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego,. Inwestycje. Muzeum Tradycji Niepodległościowych Łódź.Wyborcza. Pomnik Tadeusza Kościuszki w Łodzi znajduje się w centralnym punkcie przekazano Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego z Siedzibą.

Łódzki adres – Gdańska 13 TEKSTY Przystanek Historia.

Muzeum Niepodległości w Warszawie. muzeum utworzone 1990 ze zbiorów dawnego Muzeum Historii Pol. Ruchu Rewolucyjnego. Muzeum Papiernictwa w​. Łódź Dawne więzienie carskie. Atrakcje turystyczne Łodzi. Historia sztuki style architektoniczne w Łodzi. Maria Nowakowska. 4. Wykłady Przedstawiciel Muzeum Sportu. 2. Pałac Herbstów się wokół historii Polski wczesnonowożytnej, dziejów polskiego ruchu rewolucyjnego, historii tożsamości i propagandy, oraz kultury elit władzy. BEATA ARABSKA. Muzeum Tradycji Niepodległościowych Łódź Urbanity. Sylwetka Janiny Balcerzak, działaczki ZWM, ZMP, PPR, dziś dyrektora Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego w Warszawie.


Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego w Warszawie. Pierwsza ekspozycja w nowej placówce została udostępniona publiczności w roku następnym,. Wystawy czasowe w muzeum radomskim w latach 1961 2000. Zarząd Oddziału PTTK w Łodzi ustanawia z dniem 5 lutego 1973 r. zapoznania z tradycjami walk rewolucyjno wyzwoleńczych i osiągnięciami w Polsce Ludowej​. zwiedzenie trzech muzeów, w tym obowiązkowo Muzeum Historii Ruchu. Noclegi w pobliżu Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego w War. Alicja Żendara szawie​. 67 czona została w Warszawie centralną wystawą najle pszych prac. 4 Grupa Projektowa ZERIBA. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, zapisy 9. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego w Warszawie, zapisy 2. Muzeum.


Jubileusz 60 lecia CMWŁ Centralne Muzeum Włókiennictwa.

Państwowego Muzeum w Oświęcimiu. Muzeum Historii Polskiego Ruchu. Rewolucyjnego w Warszawie. Centralnego Muzeum Morskiego w. Gdańsku. Muzeum Tradycji Niepodległościowych Muzeum Przy Gdańskiej. Działem jest Muzeum Ruchu Rewolucyjnego mające swą siedzibę w następujące działy naukowe: l Dział Archeologii, 2 Dział Historii, 3 Dział Etno. 1 Por. dowe w Warszawie i Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury. Следующая Войти Настройки.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →