Poprzednia

ⓘ Widzew
Widzew
                                     

ⓘ Widzew

Widzew – do 31 grudnia 1992 dzielnica miasta Łodzi. Największa obszarem dawna dzielnica miasta, licząca 90.8 km², ale jednocześnie o najmniejszej gęstości zaludnienia; ok. 136 tys. mieszkańców.

Widzewnica Łódź-Widzew była wsią biskupstwa włocławskiego w powiecie brzezińskim województwa łęczyckiego w końcu XVI wieku.

                                     

1. Zabudowa

Dzielnica ta oprócz części środkowo-zachodniej, położonej mniej więcej na obszarze dawnej wsi Widzew zwanej obecnie popularnie "Starym Widzewem" nie posiada zwartej, miejskiej zabudowy. Północno-wschodnia część dzielnicy jest zajmowana przez pola, nieużytki, lasy i niewielkie osady, południowo-wschodni róg zajmują obszerne rejony terminalu kolejowego Łódź-Olechów. Reszta obszaru zdominowana jest zabudową przemysłową i wielkimi osiedlami mieszkaniowymi.

                                     

2.1. Historia Najstarsze dzieje osady Widzew

Pierwsza historyczna wzmianka dotycząca Widzewa pojawiła się w 1327, następna wzmianka pochodzi z 1387 – dokumentu wydanego przez biskupa kujawskiego Jana Kropidło, księcia z opolskiej linii Piastów. Z zapisu tego wynika, że duchowny utworzył sołectwo łódzkie złożone ze wsi Łodzia i sąsiedniej wioski Widzewnicy nazwa osady zapisana jest w tekście niejednolicie. Ustalenie daty założenia Widzewa jest jednak niemożliwe.

Przez długi czas obraz Widzewa podobnie jak i samej Łodzi przedstawiał się w sposób nader monotonny i nieszczególny. Wzmianki źródłowe ów pogląd potwierdzają – na dużej polanie otoczona ze wszystkich stron lasami znajdowała się maleńka wieś. Miasteczko zaś Łódź samemi borami jest obległe tak ze wschodu, z południa, z północy y z zachodu.

Kolejne informacje o wsi Widzew pochodzą z XVI-wiecznych spisów inwentarzowych dóbr biskupich. Jeden z nich, sporządzony z polecenia biskupa Jana Karnkowskiego w 1534, informuje, że wioska Widzew posiada 5 łanów, nowo wybudowany młyn, z którego płaci kopę groszy, a wieśniacy są następujący: Wojciech Gralka – 1 łan, Stanisław Kierszcz – 1 łan, Pędziwiatr – 1 łan, Salomonowa – 1 łan, Pietruch – 1 łan. Razem oddając 6 złotych należnych podatków.

Wiek XVIII to czas daleko posuniętej dewastacji i dosłownej wegetacji osady. Zamieszkiwało ją wówczas w dwóch gospodarstwach na 3 łanach raptem czternaście osób. W 1792 zajmował gospodarstwo zaledwie jeden kmieć, a grunty orne słabej jakości, na ogół piaszczyste, nadawały się jedynie pod siew żyta i uprawę ziemniaków.

                                     

2.2. Historia Widzew w sferze oddziaływania Łodzi

Lepsze czasy dla wsi przyszły paradoksalnie wraz z upadkiem państwa polskiego i okresem zaborów. Już podczas krótkiego pruskiego epizodu liczba mieszkańców wzrosła do 22 osób, ale dopiero w momencie powstania Królestwa Polskiego pod berłem cara Rosji sytuacja całego obszaru Łodzi i okolicznych wsi zmieniła się diametralnie. Historyczne konsekwencje podjętej przez Rajmunda Rembielińskiego i Stanisława Staszica w 1823 decyzji o ulokowaniu na południe od Łodzi, w oparciu o trakt Piotrkowski, nowej osady sukienniczej spowodowała, że Widzew znalazł się w polu oddziaływania Łodzi.

To w wyniku prac regulacyjnych pod wytyczanie nowych ulic i działek dla przybyłych tkaczy przesiedlono do Widzewa część mieszkańców wsi Wólka. Tym sposobem wzrosła liczba mieszkańców i powierzchnia gruntów rolnych. Rosnące potrzeby dynamicznie rozwijającej się Łodzi sprzyjały analogicznie również okolicy. Karczowano lasy Puszczy Łódzkiej. Naturalna leśna granica oddzielająca Widzew od Łodzi tym sposobem kurczyła się coraz bardziej. Podejmowano się przewozu rozmaitych towarów i pracy w mieście. W latach 60. XIX wieku uregulowano stosunki własnościowe i uwłaszczono chłopów widzewskich. W tym czasie liczba mieszkańców wsi liczyła już 338 osób ludności stałej i 36 czasowo zamieszkałej. Widzew podobnie jak inne okoliczne podłódzkie osady stanowił zaplecze rąk do pracy, służył jako baza surowcowa i miejsce taniego noclegu dla coraz liczniejszej rzeszy niesionych nadzieją lepszego życia chłopów. Taki obraz Widzewa, podobnie zresztą jak i innych okolicznych podłódzkich miejscowości, uległ już w latach 70. XIX w. dość poważnym zmianom.                                     

2.3. Historia Budowa przemysłu na Widzewie

Do lat 70. XIX w. Widzew stanowił względem Łodzi głównie zaplecze surowcowe i żywnościowe oraz miejsce, w którym pomieszkiwali nieraz po kilka lat wiejscy przybysze – pracownicy łódzkich fabryk. Ten stan rzeczy zmienił się za sprawą Juliusza Kunitzera. Szukając terenów pod budowę zakładów bawełnianych trafił on do Widzewa. Miejsce to okazało się wprost idealne dla inwestorów. Doskonała lokalizacja tuż przy Szosie Rokicińskiej zapewniała, podobnie jak linia kolejowa fabryczno-łódzka, swobodny dowóz surowców i wywóz produkcji. Ponadto przez wieś przepływała rzeczka Jasień, mogąca zaopatrzyć fabryki w wodę wykorzystywaną w procesie produkcji włókienniczej, zaś w okolicy było mnóstwo taniej siły roboczej. W 1879 Kunitzer odkupił od Ludwika Meyera, zakupione przez tego drugiego rok wcześniej od chłopów Widzewa, grunty położone pomiędzy dzisiejszymi ulicami Niską i Szpitalną. W stosunkowo szybkim czasie J. Kunitzer wespół z J. Heinzlem zbudowali sporych rozmiarów kompleks fabryczny, nazwany później Widzewską Manufakturą. W cieniu fabrycznych murów fabrykant pobudował domy robotnicze przy widzewskiej fabryce tzw. "domki kunitzerowskie". Parterowe, drewniane, tandetnie wykonane, przypominały budynki rzemieślnicze wznoszone w 1. połowie XIX wieku. Osiedle powstawało stopniowo w ostatnich latach XIX w. W 1900 liczyło 158 domów drewnianych i 8 murowanych, ulokowanych w kilku długich szeregach, głównie przy ulicach: Niciarnianej, Kunitzera, Józefa, i po obu stronach Szosy Rokicińskiej. Był to jedyny, unikatowy przykład tego typu zabudowy w Łodzi. Domki kunitzerowskie zostały rozebrane w większości po 1945, kilkanaście z nich przetrwało do lat 60. a nawet 70. XX w.

Rozwojowi przemysłowemu Widzewa towarzyszył wzrost liczby mieszkańców. Podczas gdy w 1880 zamieszkiwało ten obszar niespełna 500 osób, to w 1901 już ponad 4 tysiące.

Rolnictwo wraz z rozwojem przemysłowym Widzewa traciło na znaczeniu. Chłopi-właściciele wyprzedawszy swoją ziemię, przechodzili do pracy w fabrykach. W końcu XIX wieku wykształciły się trzy zasadnicze grupy mieszkańców Widzewa: dawni chłopi trudniący się furażem, zajęciami dorywczymi i wynajmem lokali, doświadczeni robotnicy i nowo przybyli bez doświadczenia.

Fabryki włókiennicze nadawały ton kierunkowi zmian i przyczyniały się do przekształceń wsi w fabryczną osadę – przedmieście Łodzi. Tow. Akc. bawełnianej fabryki Heinzel i Kunitzer, zwiększając rozmiar kompleksu przemysłowego, nabywało kolejne grunty od chłopów, a ci z kolei przechodzili do pracy pozarolniczej. Na ponad cztery tysiące mieszkańców Widzewa w 1902 r. 75% utrzymywało się z pracy w przemyśle, co stanowi wymowny przykład tempa zachodzących przemian w tej miejscowości.

Powyższe proporcje szybko ulegały podobnie jak krajobraz Widzewa dalszym zmianom. Formalnie nadal traktowany jako wieś zatracał swój wiejski charakter za sprawą kolejnych inwestycji. Zbudowano południową linię kolei obwodowej, powstała Stacja Widzew. Juliusz Kunitzer wszedł do spółki, która podjęła się budowy kolejnego przedsiębiorstwa – Łódzkiej Fabryki Nici zwanej popularnie Niciarnią, a obecnie Ariadną. Rozrastała się również sama kolonia mieszkalna. Wzniesiono następne domki kunitzerowskie oraz kolonię parterowych baraków dla robotników Niciarni. Na potrzeby mieszkańców urządzono przyfabryczne szpitale, szkoły oraz kościół św. Kazimierza. Wzdłuż ul. Rokicińskiej poprowadzono linię tramwajową kończącą się przy ul. Szpitalnej.

Widzew zatracał swój typowo wiejski charakter, a w cieniu rozrastających się kompleksów miejscowych fabryk wyrosła osada fabryczna, zamieszkana w przeważającej części przez robotników. Zapisali oni piękną kartę w historii podczas Buntu Łódzkiego w 1892, a zwłaszcza w czasie rewolucji 1905 roku. Od tego momentu zaczęto określać przedmieście mianem "Czerwonego Widzewa", a częste przypadki strajków i akcji protestacyjnych w okresie II Rzeczypospolitej na trwałe wyryją to określenie w świadomości łodzian.

                                     

2.4. Historia Przyłączenie Widzewa do Łodzi

Przeobrażeniom urbanizacyjnym Widzewa oraz innych podmiejskich miejscowości nie towarzyszyły jednak żadne zmiany administracyjne. Łódź dynamicznie się rozrastała i potrzebowała nowych terenów pod zabudowę, natomiast przedmieścia trwale związane z miastem mimo przemysłowego oblicza formalnie nadal pozostawały osadami wiejskimi. Istniejący problem rozwiązano dwukrotnie. Pierwszy raz w 1906, kiedy w granice Łodzi włączono razem z innymi fragmentami przedmieść zachodnią, przemysłową część Widzewa. Nowa granica Łodzi biegła wzdłuż dzisiejszej ulicy Widzewskiej. Kolejne włączenia miały miejsce w 1915, podczas I wojny światowej tereny do trasy kolei obwodowej.

Konsekwencją tak przeprowadzonej regulacji obszar Widzewa został de facto podzielony na część zachodnią – stanowiącą już teren Łodzi oraz część wschodnią wieś Widzew – obecnie Widzew Wschód, która w przeciwieństwie do robotniczo-przemysłowego charakteru dzielnicy pozostała nadal tradycyjnym rolniczo-chłopskim zapleczem miasta. Miało to o tyle negatywne skutki, gdyż to zachodnia część Widzewa korzystała najpełniej z dobrodziejstw miejskich inwestycji. Elektryfikacja, budowa kanalizacji i brukowania ulic dotyczyła praktycznie tylko tego obszaru. Tutaj również skupiało się życie religijne oddano w 1936 do użytku kościół parafialny, kulturalne powstawały nowe szkoły oraz stowarzyszenia i sportowe.

Taki stan rzeczy trwał jeszcze przez ponad 30 lat. Nie potrafiły go zmienić mimo podejmowanych prób ani władze miasta w odrodzonej Rzeczypospolitej, ani nawet niemieccy okupanci podczas II wojny światowej. Kolejną inkorporację, tym razem już o wiejskie tereny Widzewa, przeprowadził dopiero po wyzwoleniu, w 1946, łódzki samorząd. I to dopiero od tego momentu możemy mówić o całkowitym włączeniu w granice miasta tego obszaru i otwarciu nowego rozdziału w historii już widzewskiej dzielnicy.

                                     

2.5. Historia Dzielnica Widzew

Dzielnica administracyjna Widzew została utworzona z dniem 1 stycznia 1954 jako jedna z 7 wówczas powstałych dzielnic Łodzi.

Była wtedy najmniej zurbanizowaną i najsłabiej zaludnioną dzielnicą Łodzi, jedyną, która nie otrzymała przy podziale żadnej części ścisłego centrum miasta.

Najdalej na zachód wysunięty fragment granicy dzielnicy administracyjnej Widzew przebiegał po linii dzisiejszych ulic Wydawniczej i Rydza-Śmigłego na odcinku od ul. Tuwima do Milionowej.

Od 1 stycznia 1960 wprowadzono korektę podziału administracyjnego, w wyniku której dzielnicę Widzew powiększono, przez włączenie do niej:

 • części dzielnicy Śródmieście w okolicy Wodnego Rynku Plac Zwycięstwa, na wschód od ulicy Dowborczyków,
 • części Zarzewa z likwidowanej wówczas dzielnicy administracyjnej Chojny,
 • całości terenów dawnych Zakładów Scheiblerowskich, aż po ulicę Piotrkowską w rejonie Katedry; obszar ten od roku 1946 również leżał w granicach dzielnicy Śródmieście.

Od 1 stycznia 1988 obszar dzielnicy został powiększony przez włączenie:

 • z gminy Nowosolna – wsi Wiączyń Górny, Mileszki, Nowosolna oraz kolonii Popielarnia.
 • z gminy Andrespol – wsi Feliksin, Andrzejów, Sąsieczno oraz kolonii Bolesławów, Przylesie i Nery,

Z dniem 1 stycznia 1993 dzielnica została zlikwidowana, wchodząc w skład jednolitej gminy miejskiej Łódź.                                     

3.1. Osiedla Osiedla administracyjne

Pod względem administracyjnym dawna dzielnica Widzew obejmuje następujące osiedla jednostki pomocnicze gminy:

 • Mileszki
 • Osiedle nr 33
 • Stary Widzew
 • Olechów-Janów
 • Nowosolna
 • Zarzew
 • Andrzejów
 • Stoki-Sikawa-Podgórze
 • Dolina Łódki
 • Widzew-Wschód
                                     

3.2. Osiedla Osiedla nieoficjalne

Tradycyjny podział uwzględnia specyfikę poszczególnych części dzielnicy – historię, rodzaje zabudowy i naturalne granice poszczególnych osiedli. Podział ten jest jedynym zaznaczanym na planach miasta i na jego podstawie na terenie Widzewa wyróżnić można następujące rejony:

 • Osiedle im. Stefana Batorego Zielone / Czerwone
 • Osiedle im. Mieszka I Kolorowe
 • Osiedle Bawełna
 • Osiedle im. Bolesława Chrobrego Brązowe / Niebieskie / Żółte
 • kompleks pięciu osiedli mieszkaniowych, które razem tworzą kompleks mieszkaniowy, zwany popularnie Widzewem Wschód
 • Osiedle MSM Białe
 • Andrzejów
 • Henryków
 • Osiedle im. H. Sienkiewicza
 • Feliksin
 • Janów
 • Osiedle 70-lecia Odzyskania Niepodległości
 • Bacewicz
 • Augustów
 • Osiedle Słowiańskie
 • Nery
 • Nowosolna
 • Moskuliki
 • Olechów
 • Mileszki
 • Stare Moskule
 • Różki
 • Poręby
 • Wiączyń
 • Wiączyń Górny
 • Wiączyń Dolny częściowo poza Łodzią
 • Stoki
 • Podgórze znane również jako Grembach
 • Sąsieczno
 • Sikawa
 • Zarzew
                                     

4. Zabytki i charakterystyczne miejsca dzielnicy

Na terenie dzielnicy Łódź-Widzew znajdują się m.in.:

 • Sztuki – Oddział Rezydencja Księży Młyn willa Herbsta
 • geograficzny środek Łodzi
 • Kinematografii pałac Karola Scheiblera
 • Muzea
 • Uczelnie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera PWSFTviT
 • Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania SWSEiZ
 • zabytkowy kompleks fabryczno-mieszkalny Księży Młyn dawna własność spółki Scheibler-Grohman
 • RTS Widzew Łódź dawny TMRF Widzew
 • KS Anilana
 • Kluby sportowe
 • KS Włókniarz
 • największy w Polsce kolejowy terminal towarowy – Łódź Olechów
 • liczne zakłady przemysłowe, z których największe to
 • działające: Ariadna SA Fabryka Nici, Indesit, Bosch-Siemens, GE Power Controls dawna Ema Elester, Cablex-P, Drahtzug Stein, Sew Eurodrive Polska, VF Polska, EGO, Nibco, Cebal Tuba, Prettl, Dywilan, Wizamet-Gillette, East-West Spinning, Angoratex, Unidro, Próchnik, Elektrociepłownia EC 4, Dell
 • nie działające: Manufaktura Widzewska WiMa Zakłady im. 1 Maja, Uniontex-Ortal dawne zakłady Grohman-Scheilbler – na terenie których jest obecnie Widzewska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Wagmet-Polonit, Polmatex-Wifama, Chemitex-Anilana
 • Źródła Olechówki
 • Podolski
 • Widzewski
 • Baden-Powella dawniej Rozrywkowy
 • 3 Maja
 • M. Zaruskiego dawniej Krasickiego na Stokach
 • nad Jasieniem
 • Źródliska z palmiarnią
 • Górka Widzewska
 • Parki
 • Jasień – dopływ Neru częściowo także w dzielnicy Górna
 • Ner częściowo także w dzielnicy Górna
 • Rzeki
 • Sokołówka – dopływ Bzury częściowo także w dzielnicy Bałuty,
 • Augustówka – dopływ Olechówki częściowo także w dzielnicy Górna
 • Miazga – dopływ Wolbórki
 • Olechówka – dopływ Jasienia częściowo także w dzielnicy Górna
 • Łódka – dopływ Neru częściowo także w dzielnicy Bałuty i Polesie
 • Widzewska Galeria Ekslibrisu w Domu Kultury 502, istnieje od 1990 r.; jedyna stała galeria ekslibrisów w Łodzi, jedna z czterech takich w kraju, najstarsza
 • Hipermarkety: Tesco, Auchan, Selgros, Carrefour
 • Łódzki Rynek Hurtowy ˌˌZjazdowaˈˈ

Użytkownicy również szukali:

widzew cm, widzew.com transmisje, widzew łódź zawodnicy, widzew sklep, widzew tabela, widzew, Widzew, widzew d, sklep, zawodnicy, transmisje, tabela, widzew cm, widzew sklep, widzew d zawodnicy, widzewiak, widzew tabela, widzewcom, widzewcom transmisje, widzew to my, widzew.com, widzew.com transmisje, kinematografia w łodzi. widzew,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Widzew łódź.

Fitness Klub RYTM Widzew Oferta. Strona główna Urząd Skarbowy Łódź Widzew. 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd Następny slajd IIZatrzymaj przewijanie slajdów. Widzew tabela. RTS Widzew Łódź P. Widzew Łódź Polish football club based in Łódź. 4 time Polish champion, 7 time vice champion in Poland, Polish Cup winner, Polish Super Cup, semi finalist. Widzew.com transmisje. Był sobie Widzew. Przemysł na Widzewie. Warto wspomnieć o terenach uprzemysłowionych, z których słynie Widzew nie tylko wśród mieszkańców, ale i w całym kraju. Swoje. Widzew to my. Fortuna 1 Liga: Widzew Łódź zmienia prezesa. Martyna Pajączek odchodzi. Futbol w Łodzi to przecież rzecz co najmniej święta, a to za sprawą dwóch odwiecznych rywali, ŁKS u i Widzewa. Tymczasem owa rywalizacja może odejść w.


Widzew łódź zawodnicy.

Pizzeria 105 Łódź Widzew Pizza z dowozem Zamów online. Martyna Pajączek od 1 stycznia nie będzie już sprawować funkcji prezesa Widzewa Łódź. Została odwołana decyzją rady nadzorczej klubu. Widzewiak. Akademia Widzew. Widzew Łódź informacje o klubie, historyczne kalendarium, największe sukcesy​, rozgrywki sezon po sezonie wszystko to na.pl.


Prokuratura Rejonowa Łodź – Widzew – Prokuratura Okręgowa w.

Martyna Pajączek od 1 stycznia przestanie pełnić funkcję prezesa Zarządu Spółki Widzewa Łódź. Informację podał klub na swojej stronie. Widzew Kosz. Marka LOTTO w dalszym ciągu będzie wspierać koszykarki Widzewa Łódź! Widzew z LOTTO współpracuje od września 2018 roku. Zaowocowało to dwukrotnie.

PKP Łódź Widzew Sieradz rozkład jazdy i bilety KOLEO.

Widzew Łódź – polski klub piłkarski z siedzibą w Łodzi występujący od sezonu 2020 2021 w I lidze. 4 krotny mistrz Polski, 7 krotny wicemistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski, Superpucharu. Forum kibiców Widzewa Łódź Wykaz forów. Widzew Łódź w Europie. W sezonie 1980 81 zawodnicy Widzewa wyeliminowali w I rundzie Pucharu UEFA słynny Manchester United, aczkolwiek ich. Widzew Łódź Mecze, Terminarz, Tabela, Wyniki, Kadra Skład. Fitness Klub RYTM Widzew jest wyłącznie do dyspozycji kobiet. Nowości na Widzewie: TRX, KAMAGON, ZUMBA STEP oraz na życzenie naszych gości. Mecz Widzewa z Koroną przełożony. Powodem koronawirus RMF 24. Więcej na temat zmian w Zarządzie Widzew Łódź SA powie o 9:00 w radiu ​WidzewFM przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, profesor Leszek Bohdanowicz. Fortuna I Liga: Widzew Łódź. Spore zmiany w klubie. Prezes Martyna Pajączek odchodzi. Widzew Łódz strona na oferuje wyniki na żywo, rezultaty, tabele i szczegóły meczów strzelcy bramek, czerwone kartki,.


STK TV SAT 364.

Opis: Stadion Widzewa. Planów na nowy stadion było na Widzewie naprawdę sporo. Propozycje budowy od podstaw w innym miejscu pojawiały się w latach. Fortuna 1 Liga: Widzew Łódź zmienia prezesa. Martyna Pajączek. Forum kibiców Widzewa Łódź. Oficjalne Forum kibiców Widzewa Łódź. Przejdź do zawartości. Więcej… Zespół administracyjny FAQ Zaloguj się. Nowe mieszkania Łódź, Widzew Ryne. Martyna Pajączek tylko do końca roku będzie pełniła funkcję prezesa Widzewa Łódź. Decyzję o jej odwołaniu podjęła Rada Nadzorcza klubu. Polska RTS Widzew Łódź Wyniki, spotkania planowane, skład. Znajdź online hotele w Polsce niedaleko: Łódź Widzew. Doskonała dostępność i wspaniałe ceny. Rezerwuj online, płać w hotelu. Brak dodatkowych opłat.


Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi.

Oficjalny portal kibiców Widzewa Łódź. WidzewToMy Oficjalny portal kibiców Widzewa Łódź. W ramach programu Łódź buduje dzielnice na terenie Widzewa w pierwszej kolejności Osiedle: Widzew Wschód Opis zadania: Wyremontujemy chodniki,​. Fortuna I Liga: Widzew Łódź. Spore zmiany w klubie. Prezes. Продолжительность: 0:45.


Widzew Łódź SA B1 Łączy nas piłka.

Najbliższe kursy w Akademii Widzew. Kat. A, A1, A2, AM Kat. B, B1, B Automat Kat. C, C E Kwalifikacje i szkolenia okresowe English Courses. Kat. A, A1, A2. Pizzeria Da Grasso Łódź Widzew Twoja ulubiona pizza online lub. Sprawdź aktualny rozkład jazdy PKP na trasie Łódź Chojny Łódź Widzew i kup najtańszy bilet na to połączenie. Wygodnie i bez dodatkowych opłat!. Urząd Skarbowy Łódź Widzew Izba Administracji Skarbowej w Łodzi. Pokoje Łódź, pokoje do wynajęcia, stancje - ew.


Wielkie zmiany w Widzewie. Prezes Pajączek odwołana przez Radę.

Prokuratura Rejonowa Łodź – Widzew. Prokurator Rejonowy – Magdalena Kaleta Zastępca Prokuratora Rejonowego – Agnieszka Płauszewska – Bojara. Widzew najlepsze znaleziska i wpisy o widzew w. Widzew definicja, synonimy, przykłady użycia. Widzew24.pl – wszystkie newsy o Widzewie w jednym miejscu. Wisielcze nastroje w Łodzi mimo awansu na zaplecze ekstraklasy. Widzew robił wszystko, by nie awansować do pierwszej ligi, ale z pomocą.


Skarb Widzew Łódź 90minut.

W trwającym sezonie zanotował tylko pięć występów. Pawłowski również został zawodnikiem Widzewa przed poprzednim sezonem. RTS Widzew Łódź Strona główna Facebook. Enkeleid Dobi poprowadzi zespół Widzewa Łódź w I Lidze. Komentarze 2020 07​ 30. Enkeleid Dobi został nowym trenerem Widzewa Łódź Widzew Łódź już.

Widzew Łódź, Polska 2: skład, mecze, newsy, terminarz, transfery.

MUKS Widzew Łódź, Łódź. 6.1 tys. osób lubi to. Oficjalny fanpage drużyny koszykówki Widzewa Łódź Official fanpage of Widzew Lodz basketball team Więcej. Nieoficjalna strona klubu Widzew Łódź Strona główna. Odkryj 127 domów na sprzedaż z co najmniej 1 pokojem w miejscowości Widzew, Łódź, łódzkie od 260000. Znajdź te i wiele innych ofert z rynku nieruchomości. Ew Stancje i Pokoje w Łódź. Опубликовано: 29 нояб. 2020 г. Mapa Widzew, Widzew na mapie Targeo. Już od pewnego czasu pojawiają się informacje, że Martyna Pajączek tylko do końca roku będzie kierować Widzewem Dla wielu to bardzo. Widzew Łódź. Martyna Pajączek odwołana z funkcji prezesa klubu. Widzew po zdobyciu Mistrzostwa polski w sezonie 1981 1982 fot. i osiemdziesiątych Ludwik Sobolewski stworzył z Widzewa Łódź klub z. Widzew Łódź opublikował listę transferową OFICJALNIE. Od kilku tygodni krążyły głosy, że Martyna Pajączek prawdopodobnie pożegna się z funkcją Prezesa Zarządu Widzew Łódź SA. 23 grudnia Rada Nadzorcza.


Widzew Łódź Skład, Terminarz, Tabela, Wyniki, Strzelcy, Statystyki.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Reaktywacji Tradycji Sportowych Widzew, negocjują sprzedaż klubu z dwoma inwestorami. Na razie jest to. Widzew Łódź Arka Gdynia Radio Łódź. Polska RTS Widzew Łódź Wyniki, spotkania planowane, skład, statystyki, zdjęcia, filmiki i aktualności Soccerway. Widzew Urząd Miasta Łodzi. Mapa Widzew wraz ze spisem ulic i punktów użyteczności publicznej POI. Strona zawiera również listę miast znajdujących się w pobliżu miasta Widzew. Widzew Łódź Plan rozgrywek 20 21 Transfermarkt. Widzew Łódź na Fakt24.pl. Sprawdź najnowsze i najciekawsze materiały przygotowane przez redakcję w dziale Widzew Łódź. Dołącz, subskrybuj. Bądź na. Widzew łódź Niska cena na. 7 stycznia piłkarze Widzewa Łódź wznowią treningi i rozpoczną przygotowania do rundy wiosennej Fortuna 1. ligi. Na początek lutego planowany jest obóz.


Widzew Łódź S.A. LinkedIn.

Ostatnio więcej mówiło się o piłkarzach, którzy mogą Widzew opuścić. Są jednak tacy, którzy w klubie są, lecz nie zagrali albo w ogóle bądź też zagrali. Petar Mikulić powalczy o grę w Widzewie Łódzki Futbol. Widzew niesłusznie tradycją nawiązuje do założonego 5 listopada 1910 roku ​Towarzystwa Miłośników Rozwoju Fizycznego w Widzewie wieś Widzew została.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →